Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Presentationer och utmärkelser vid IMV

Vid en ceremoni i Museum Gustavianum tilldelas med dr Nils Landegren vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 
Kungl. Vetenskaps-Societetens Benzeliusbelöning på 25.000 kr.
Landegren får priset med motiveringen:
"för sin utveckling av banbrytande ny proteinarrayteknologi för att identifiera immunsystems mål vid autoimmunitet"
Läs mer >>

I den ansedda tidskriften The Lancet, presenteras ett nytt blodprovsbaserat riskbedömningsverktyg som möjliggör bättre och individualiserad behandling vid förmaksflimmer. Detta biomarkörbaserade verktyg möjliggör individualiserad behandling av förmaksflimmer, säger doktor Ziad Hijazi
>> Läs mer

Håkan Melhus och Karl Michaëlsson skrev årets artikel i Läkartidningen 2015.
I artikeln konstaterar Håkan Melhus och Karl Michaëlsson att det saknas vetenskapligt stöd för den allmänna uppfattningen att D-vitamintillskott förhindrar osteoporos, frakturer och icke-skeletala sjukdomar. De argumenterar vidare att det i stället finns risk för att intag av D-vitamintillskott utan evidensbaserad indikation kan göra mer skada än nytta.
>>Läs artikeln
 


Johanna Sandling och Juliana Imgenberg Kreuz
Patienter med Sjögrens syndrom har en ökad produktion av interferon-inducerade proteiner i blodceller och läppspottkörtelbiopsier, vilket bidrar till autoimmuniteten. I en nyligen publicerad artikel i Annals of the Rheumatic Diseases visar Juliana Imgenberg-Kreuz, Johanna Sandling och medförfattare att det finns epigenetiska förändringar i form av DNA-hypometylering i reglerande regioner i interferon-inducerade gener i helblod, B-celler och läppspottkörtelbiopsier.
Länk till artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26857698
>> Läs mer

Oskar Eriksson har tilldelats Vetenskapsrådets anslag för internationell post doc för ett projekt om nya mekanismer för blodproppsbildning, Anslaget är på drygt 3 miljoner kronor och Oskar kommer att göra sin post-doc i Boston i USA

Vid SLE har patienterna en överproduktion av det antivirala proteinet interferon som driver den autoimmuna processen. I en nyligen publicerad studie i ARD visar Dag Leonard och medförfattare att aktiverade T-celler kraftigt stimulerar interferonproduktionen, vilket är en ny mekanism för hur dessa lymfocyter kan bidra till sjukdomsprocessen. Effekten medierades av GM-CSF och  en förhöjd nivå av detta cytokin sågs hos en subgrupp av SLE patienter med svårare sjukdomsbild.

När antikroppar mot GM-CSF tillsattes patientserum blockerades den stimulerande effekten och hos en undergrupp av SLE patienter kan därför blockad av GM-CSF vara ett terapeutiskt alternativ.

Ann Rheum Dis. 2015 Oct 22: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26493814

Susanne Sütterlin har tilldelats AFA Försäkrings postdoc-stöd på 2 miljoner kr för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan bidra till spridningen av antibiotikaresistens. Hon har dessutom av Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond utsetts till 2016 års stipendiat. Stipendiet är på 500.000 kr. Susannes kommer att göra sin postdoc i Oxford.

Eva Lindberg vid forskargruppen lung- allergi- och sömnforskning har som enda svensk i år erhållit titeln Fellow of the European Respiratory Society (FERS) vid ERS konferensen i Amsterdam den 26-30 september. >>Läs mer.

Tove Fall, docent vid institutionen har tilldelats årets Oscars pris .

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. >>Läs mer.

Hans Törmä, professor, har tilldelats Ellis och Ivar Janzons pris från Svenska läkarsällskapet.

Motivering: ”för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion”. >>Läs mer.

Niklas Hagberg har tilldelats Svensk Reumatologisk Förenings stipendium till Andrzej Tarkowskis minne.

Motivering: ”Nydanade forskning med potential för stort genomslag för förståelse av patogenesen vid flera reumatiska sjukdomar”. >>Läs mer.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

INSTITUTIONENS DAG

Institutionens dag genomfördes 1:a december med ett omväxlande och uppskattat program. Vinnare och mottagare av bidrag till forskningen i de olika kategorierna blev följande personer >>

IMV-seminarium

Tisdag 28 februari, kl 12.00
Hedstrandsalen, ing 70, bv

Lilian Vasaitis, doktorand vid IMV, reumatologi.
" Lymphoma studies in patients with Sjögren’s syndrome" 


 

Vårens program

FUG


Bertil Lindahl, ordf i FUG

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Bertil Lindahl, ordförande i FUG, senast 1 november för att kunna handläggas vid mötet 8 november, 2016.

 Mötestider

21 mars 2017
Handledarutbildningen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är en heldagskurs som ges två gånger om året på engelska. Utbildningen är obligatorisk för den som ska vara huvudhandledare för en doktorand vid vetenskapsområdet. Anmälan.

Aktuellt vid IMV

24 april 2017
6th Nordic Conference of HIV and Hepatitis Drug Resistance and Treatment Strategies

Halvtidskontroll
Payam Emami Khoonsari (hhl Kim Kultima)
27 januari 2017, kl 09.00, Biblioteket, ing 61, 3 tr

Nya doktorander vid IMV
Daniel Moreno Berggren (hhl Sören Lehmann)
Mikaela Qvarfordt (hhl Magnus Svartengren)
Albin Österroos (hhl Sören Lehmann)
Anne Neddermeyer (hhl Sören Lehmann)
Jakob Sparby (hhl Britt-Marie Eriksson)
Anton Gard (hhl Bertil Lindahl)

Nya professorer vid IMV
Åsa Melhus (klinisk mikrobiologi)
Eva Lindberg (lung, allergi- och sömnforskning)

Ny docent vid IMV
Josef Järhult (infektionssjukdomar)
Daniel Garwicz (klinisk kemi)

>>Se institutionens handlingsplan för lika villkor

”2:a Internationella konferensen om Fetma och miljöföroreningar”
i Uppsala


 

DOKTORANDVAL 2016

Valresultat
Petros Katsogiannos (ordinarie)
Per Eriksson (suppleant)