News

Handledarutbildning 20 maj, kl 9-16.30

Nu är anmälan öppen för handledarutbildningen på forskarnivå som är obligatorisk för den som ska vara huvudhandledare för en doktorand vid vetenskapsområdet medicin och farmaci. Se information och anmälan.

Unga utan arbete löper stora risker

Arbetslöshet i unga år ökar risken för framtida sjukfrånvaro och förtidspension visar en aktuell studie. Ju fler som nu hamnar utanför systemet desto mer kommer det att kosta att vända skutan, säger Magnus Helgesson, doktorand vid IMV. Se artikeln.

Flera faktorer bakom fetmarisker

Det är långtifrån bara negativ påverkan på blodtryck, blodfetter och blodsocker som gör att övervikt och fetma ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det framgår av en internationell jättestudie som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet där Johan Sundström, docent vid IMV är en av medförfattarna.  Se artikeln i UNT!

 

Bättre dosering efter gentest

Genom att först göra en genanalys kan patienter som ska behandlas med Waran snabbare komma upp i rätt dos av detta vanliga blodförtunnande läkemedel. Läs artikeln i UNT med Mia Wadelius, klinisk farmakologi vid institutionen.

Kommande disputationer

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Jönsson, U., Blom, K., Stålenheim, G., Douhan Håkansson, L., Venge, P. (2014). The production of the eosinophil proteins ECP and EPX/EDN are regulated in a reciprocal manner. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 122(4): 283-291 DOI More information
  • Hofmann, R., James, S., Svensson, L., Witt, N., Frick, M. et al. (2014). DETermination of the role of OXygen in suspected Acute Myocardial Infarction trial. American Heart Journal, 167(3): 322-328 DOI More information
  • Edmark, L., Auner, U., Lindbäck, J., Enlund, M., Hedenstierna, G. (2014). Post-operative atelectasis - a randomised trial investigating a ventilatory strategy and low oxygen fraction during recovery.. Acta Anaesthesiologica Scandinavica Epub ahead of print. DOI More information
  • Bergquist, M., Jirholt, P., Nurkkala, M., Rylander, C., Hedenstierna, G. et al. (2014). Glucocorticoid receptor function is decreased in neutrophils during endotoxic shock.. Journal of Infection Epub ahead of print. DOI More information

Welcome to the Department of Medical Sciences

At the department we are engaged in education and advanced research within several clinical specialities. With a staff of 210 members and more than 300 associated collaborators at the University hospital, the department is the largest at the Medical Faculty.
For more information see educationresearch, platforms and about us.

Research presentations

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

Mårten Fryknäs, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper presenterar i en studie i Nature Communications tillsammans med forskare från Karolinska institutet en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling. Läs hela artikeln på fakultetens sida.

 

Ny studie visar samband mellan miljögifter och diabetes

Perfluorerade ämnen är miljögifter som finns i till exempel vattenavstötande textilier och brandsläckningsskum. Professor Lars Lind och docent Monica Lind har i en ny studie sett kopplingar mellan höga nivåer av perfluorerade ämnen i blodet och diabetes. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.
Läs mer på fakultetens sida och artikeln i Diabetologia.

 

Waran doseras bättre efter genanalys

Medicinering med Waran för att förebygga blodpropp är vanligt, men kräver en hel del arbete med att ställa in dosen.
 

I en ny internationell studie som publiceras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine visar forskaren Mia Wadelius med kollegor i Uppsala, Enköping och England att en snabb genanalys vid behandlingsstart leder till att rätt dos av Waran kan uppnås snabbare. 
Läs mer på fakultetens sida och artikeln i New England Journal of Medicine.

 

Vi önskar Anthony So välkommen som affilierad professor vid institutionen for medicinska vetenskaper.

Anthony So är verksam som professor inom policytillämpningar för global hälsa och leder programmet för Global Health and Technology Access vid Sanford School of Public Policy, Duke University.

Anthony So är en internationellt erkänd expert, uppmärksammad för sina analyser av de globala aspekterna av antibiotikaresistens, speciellt inom utvecklandet av nya antibiotika.
Inom detta område har hans insatser varit betydelsefulla när det gäller att leda och bidra till nyckelprocesser på internationell nivå. Han har haft ett långvarigt samarbete med ReAct www.reactgroup.org, som leds från institutionen för medicinska vetenskaper och som arbetar för att synliggöra problemen med antibiotikaresistens och katalysera aktivitet globalt och regionalt.
Anthony So leder ReActs strategiska policyenhet. Fokus för hans forskning har varit att omstrukturera värdekedjan för R&D av nya antibiotika. Hans arbete för ReAct har resulterat i flera publikationer i några av de ledande tidskrifterna inom området.
Ytterligare information!

 

Nya genregioner associerade med blodfettsnivåer

Erik Ingelsson, professor i molekylär epidemiologi, är en av ledarna inom ett stort internationellt konsortium som har identifierat ett stort antal loci som är associerade till nivåer av olika blodfetter. Resultatet från studien rapporteras i Nature Genetics.

På samma gång publicerade de också en separat studie som indikerar att triglycerider är kausalt kopplade till koronarsjukdom till skillnad från HDL-kolesterol. Även denna studie publiceras i Nature Genetics

 

”Autoimmune Attack Takes your Breath Away” är titeln på den Editorial som tidskriften Science Translational Medicine väljer för att beskriva en publikation där forskare från institutionen för medicinska vetenskaper medverkar (Olle Kämpe, Christer Janson och Mohammad Alimohammadi)
 

Publikationen, som är ett samarbete mellan Professorer Mark Andersons forskargrupp vid University of California, San Francisco och Uppsala universitet, klargör mekanismen bakom en grupp av patienter med den allvarliga sjukdomen interstiell lungsjukdom och presenterar en ny diagnostisk test där den subgrupp av patienter med autoimmun etiologi till interstitiell lungsjukdom lätt kan identifieras.

Fyndet bygger på forskning som har utgått från sjukdomen Autoimmunt polyendokrint syndrome typ 1 (APS 1). Patienter med APS-1 har en genetisk mutation i genen autoimmune regulator vilket leder till att de förlorar immunologisk tolerans mot egna organ och utvecklar autoimmuna angrepp på kroppsegna organ. Under senaste 20 åren har professor Olle Kämpes laboratorium studerat APS-1 som modellsjukdom för att förstå bakomliggande mekanism till autoimmuna sjukdomar. Man har kunnat visa att de kunskaper kring immunsystemet man fått från APS-1 kan användas för diagnostik av vanliga autoimmuna tillstånd. Gruppen har en biobank med material från APS-1 patienter från hela världen, deltar i flera internationella forskningsprojekt.

Lungsjukdom hos patienter med APS-1 var inte tidigare känt men 2009 kunde Uppsalagruppen rapportera att patienter med APS-1 även kan drabbas av ett immunangrepp i lungor och att detta angrepp påminner om den idiopatiska sjukdomen interstiell lungsjukdom med lungfibros (Alimohammadi et al PNAS 2009). Man har sedan dess kunnat visa att analys av lungspecifika autoantikroppar vid APS-1 kan vara värdefull inför ställningstagande till insättning av moderna immunmodulerande läkemedel. (Popler, Alimohammadi, et al. Pediatric Pulmonology).

Den aktuella publikationen i Science Translational Medicine kompletterar de tidigare projekten kring autoimmunitet i lungor. Man har identifierat ett nytt autoantigen i lungor, visat att den kan avvändas för förbättrad klinisk diagnostik av patienter med interstiell lungsjukdom och har man även i detalj visat mekanismerna bakom förlust av tolerans mot denna kroppsegna autoantigen.

En viktig faktor som har varit av stor betydelse för Uppsalas satsningar inom dessa projekt har varit det goda samarbetsklimatet som vi har haft inom institutionen säger Olle Kämpe, Christer Janson och Mohammad Alimohammadi.

Referenser
*Anthony K. Shum, Mohammad Alimohammadi, Catherine L. Tan, Mickie H. Cheng, Todd C. Metzger, Christopher S. Law, Wint Lwin1, Jaakko Perheentupa, Helene Bour-Jordan, Jean Claude Carel, Eystein S. Husebye, Filippo De Luca, Christer Janson, Ravishankar Sargur, Noémie Dubois, Merja Kajosaari, Paul J. Wolters, Harold A. Chapman, Olle Kämpe and Mark S. Anderson
BPIFB1 Is a Lung-Specific Autoantigen Associated with Interstitial Lung Disease
Sci Transl Med 9 October 2013 Vol. 5, Issue 206
*Lindstrom TM & Robinson WH (Editorial)
Autoimmune Attack Takes Your Breath Away
Sci Transl Med 9 October 2013 Vol. 5, Issue 206
*Popler J, Alimohammadi M, Kämpe O, Dalin F, Dishop MK, Barker JM, Moriarty-Kelsey M, Soep JB, Deterding RR.
Autoimmune polyendocrine syndrome type 1: Utility of KCNRG autoantibodies as a marker of active pulmonary disease and successful treatment with rituximab.
Pediatr Pulmonol. 2012 Jan;47(1):84-7.
*Alimohammadi M, Dubois N, Sköldberg F, Hallgren A, Tardivel I, Hedstrand H, Haavik J, Husebye ES, Gustafsson J, Rorsman F, Meloni A, Janson C, Vialettes B, Kajosaari M, Egner W, Sargur R, Pontén F, Amoura Z, Grimfeld A, De Luca F, Betterle C, Perheentupa J, Kämpe O, Carel JC.
Pulmonary autoimmunity as a feature of autoimmune polyendocrine syndrome type 1 and identification of KCNRG as a bronchial autoantigen.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Mar 17;106(11):4396-401.
 

ESBL-typer

 

Ny artikel i PLOS One av Björn Olsen, professor och hans forskargrupp

I det här arbetet har vi tittat på vilka ESBL typer som cirkulerar hos möss, nej måsar skall det vara, och människor. Samma MLST av ESBL som cirkulerar hos människor på sjukhus och vårdinrättningar i Chile finns hos präriemåsar längs kusterna. Vad betyder då det kan man fråga sig. Först och främst att allt läcker som ett såll och vad som finns inne även finns ute.
Dessutom är präriemåsen en art som häckar i Nordamerika och som nära nog unisont och på mycket kort tid flyttar hela populationen till Chiles kuster för att övervintra. På liknande sätt flyttar den på våren norrut för att häcka. Vi undersöker just nu om genetiskt identiska ESBL varianter cirkulerar på norra och södra halvklotet och om måsar tillsammans med varor, människor och tjänster kan bidra till den globala disseminationen.
Läs hela artiklen i PLOS ONE!

Stor epigenetikstudie av akut barnleukemi

Forskare från IMV och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala presenterar i samarbete med forskare från flera andra universitetsjukhus i Sverige och de nordiska länderna en omfattande studie av epigenetisk DNA-metylering i benmärgsprover från 764 barn med akut leukemi. Studiens resultat, som publicerades på nätet av den välrenommerade tidskriften Genome Biology den 24 sept, kan bidra till bättre diagnostik och behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn.

Metylering är en epigenetisk modifiering av DNA som styr tidpunkten för olika geners aktivitet i olika vävnader hos människan. Den nu aktuella studien identifierade DNA-metyleringsprofiler som är starkt kopplade till subtyper av ALL som definieras av omarrangemang av leukemicellernas arvsmassa.

"I vår studie visade vi att kategorisering av patienterna med ALL på basen av deras DNA- metyleringsmönster identifierar en ny grupp patienter med ökad risk för återfall. Vi hoppas att våra resultat på sikt kan bidra till en mer individuell och framgångsrik behandling av ALL och andra leukemier” säger Jessica Nordlund, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Analyserna av 435.000 metylerade positioner i DNA:t från varje patient utfördes av SNP&SEQ–teknikplattformen vid SciLifeLab i Uppsala. För mer information om studien, kontakta dr Jessica Nordlund (Jessica.Nordlund@medsci.uu.se) eller prof Ann-Christine Syvänen (Ann-Christine.Syvanen@medsci.uu.se) vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Länk till artikeln i Genome Biology http://genomebiology.com/2013/14/9/r105

 

Kartläggning av funktionell genetisk variation hos människan

Ett samarbete mellan flera europeiska forskningsinstitut där prof Ann-Christine Syvänens forskargrupp ingår, presenterar idag en karta över genetiska orsaker till olikheter mellan människor. Studien, som publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Nature Biotechnology, beskriver den hittills största mängden data som länkar samman variationer i människans genom (DNA) med genaktivitet på RNA-nivå.

Att förstå hur varje människas unika genom påverkar deras mottaglighet för sjukdomar är en av de största vetenskapliga utmaningarna idag. Genetikerna studerar hur olika typer av genprofiler leder till aktivering eller inaktivering av gener hos olika individer, vilket sedan kan öka risken för sjukdomar.

Mer än femtio forskare från nio olika europeiska forskningsinstitut ligger bakom studierna som presenteras idag (2013-09-15). I studierna har forskarna mätt genaktivitet (genuttryck) genom att sekvensera RNA i celler från 462 olika individer från olika europeiska länder. Den kompletta genomsekvensen från dessa personer har redan tidigare publicerats som en del av det projektet som kallas "1000 Genomes Project". Den studie som nu publiceras möjliggör en funktionell tolkning av denna viktiga katalog över den genetiska variationen hos ett stort antal individer.

RNA-proverna sekvenserades bland annat här på institutionen hos SNP&SEQ-teknologiplattformen och bioinformatiker från forskargruppen i Molekylär Medicin hade en särskilt viktig roll vid utvärderingen av datakvaliteten, vilket presenteras i mer detalj i artikeln i Nature Biotechnology.

Kunskapen om vilka genetiska varianter som är ansvariga för skillnaderna i genaktivitet mellan olika individer kan ge värdefulla ledtrådar till diagnostik, till att förutspå kliniskt utfall och för behandlingen av olika sjukdomar. Att förstå de cellulära konsekvenserna av den genetiska variation som ökar sjukdomsrisken hjälper forskarna att förstå de molekylära mekanismerna bakom våra sjukdomar. Detta är av yttersta vikt för att utveckla behandlingsmetoder i framtiden.

Läs hela artiklarna:

 

Invasive hemodynamic characteristics of low gradient severe aortic stenosis despite preserved ejection fraction

 

Ny artikel publicerad i tidskriften Journal of the American College of Cardiology av professor Frank Flachskampf

Severe aortic stenosis is the most frequent severe valve disease in Europe. Severity is assessed via Doppler echocardiography by calculating valve orifice area, which is < 1 cm2 in severe disease (a healthy valve has 3-4 cm2), and by measuring mean pressure drop across the valve, which is typically > 40 mmHg in severe stenosis, if the left ventricle has a normal pump function. However, there is a substantial number of patients with apparently preserved pump function who fall between those cut-offs: they have an area < 1 cm2, but mean pressure drops < 40 mmHg. Thus, this combination has been dubbed “paradoxical” aortic stenosis. It has been suspected in the past that this was due to systematic underestimation of valve area by echocardiography, and such such patients were often denied valve surgery in spite of symptoms because of the only modest pressure drop. In a study of 58 patients with such “paradoxical” findings, we could show by doing an invasive hemodynamic workup that these patients had indeed severely narrowed valve areas and relatively low pressure drops in spite of apparently preserved left ventricular function, and that this was not a measurement error by echo. The explanation is a reduced stroke volume in spite of normal ejection fraction, which is due to several factors such as myocardial hypertrophy, impaired longitudinal ventricular function, and others. Such patients therefore should be regarded as having severe aortic stenosis in spite of the “paradoxical” finding of modest pressure drops. The study, which was done together with previous co-workers from Germany, was published in a leading international cardiology journal (J Am Coll Cardiol 2013; 61:1799-808)

 

Systemisk lupus erythamtosus (SLE)

Ny artikel publicerad i tidskriften Circulation: Cardiovascular Genetics av prof Lars Rönnbloms forskargrupp

Patienter med systemisk lupus erythamtosus (SLE) har en 10-faldigt ökad risk för hjärtinfarkt och kvinnor mellan 35-44 år med sjukdomen har en 50 gånger ökad risk för hjärtinfarkt jämfört med normalbefolkningen. Vi undersökte mer än 800 patienter med SLE och fann att polymorfier i interferon reglerande faktor 8 (IRF8) är starkt kopplat till hjärtinfarkt, ökad intima-media tjocklek och plaque i carotis. Denna association kvarstod även efter korrigering för traditionella cardiovaskulära riskfaktorer. Vi undersökte också de funktionella konsekvenserna av de identifierade genvarianterna. Studien visar att icke traditionella riskfaktorer för hjärt-kärl sjukdom är viktiga vid SLE och att nya terapeutiska strategier är nödvändiga för att minska morbiditet och mortalitet i dessa sjukdomar för denna patientgrupp.

För mer information läs artikeln "Coronary Heart Disease in Systemic Lupus Erythematosus Is Associated with Interferon Regulatory Factor 8 Gene Variants" i tidskriften Circulation: Cardiovascular Genetics.

 

IMV-val

Val av ledamöter till institutionsstyrelsen kommer att ske torsdag 8 maj 2014.

NOMINERINGEN av vilka ledamöter som ska sitta i styrelsen pågår under tiden 9 - 24 april, se rätt att nominera!

IMV-seminars

Tuesday 15 April
No seminar - Easter holidays 

FUG-meeting

All data should be embedded in the electronic form (NEW!) and sent through the system to Jan Sjölin, Chairman in FUG last April 1  in order to be processed at the meeting of April 7.

Events

VR-RFI grants funding to the SNP&SEQ Platform.
The Council for Research Infrastructures (VR-RFI) has granted 4.5 million SEK as support for 2014 to the SNP&SEQ Technology Platform in Uppsala. The decision corroborates the role of the SNP&SEQ Platform as a national infrastructure for Genomics. Recently, the SNP&SEQ Platform was assigned as a national infrastructure by SciLifeLab Sweden