Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Presentationer och utmärkelser vid IMV


Johanna Sandling och Juliana Imgenberg Kreuz
Patienter med Sjögrens syndrom har en ökad produktion av interferon-inducerade proteiner i blodceller och läppspottkörtelbiopsier, vilket bidrar till autoimmuniteten. I en nyligen publicerad artikel i Annals of the Rheumatic Diseases visar Juliana Imgenberg-Kreuz, Johanna Sandling och medförfattare att det finns epigenetiska förändringar i form av DNA-hypometylering i reglerande regioner i interferon-inducerade gener i helblod, B-celler och läppspottkörtelbiopsier.
Länk till artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26857698
>> Läs mer

Oskar Eriksson har tilldelats Vetenskapsrådets anslag för internationell post doc för ett projekt om nya mekanismer för blodproppsbildning, Anslaget är på drygt 3 miljoner kronor och Oskar kommer att göra sin post-doc i Boston i USA

Vid SLE har patienterna en överproduktion av det antivirala proteinet interferon som driver den autoimmuna processen. I en nyligen publicerad studie i ARD visar Dag Leonard och medförfattare att aktiverade T-celler kraftigt stimulerar interferonproduktionen, vilket är en ny mekanism för hur dessa lymfocyter kan bidra till sjukdomsprocessen. Effekten medierades av GM-CSF och  en förhöjd nivå av detta cytokin sågs hos en subgrupp av SLE patienter med svårare sjukdomsbild.

När antikroppar mot GM-CSF tillsattes patientserum blockerades den stimulerande effekten och hos en undergrupp av SLE patienter kan därför blockad av GM-CSF vara ett terapeutiskt alternativ.

Ann Rheum Dis. 2015 Oct 22: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26493814

Susanne Sütterlin har tilldelats AFA Försäkrings postdoc-stöd på 2 miljoner kr för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan bidra till spridningen av antibiotikaresistens. Hon har dessutom av Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond utsetts till 2016 års stipendiat. Stipendiet är på 500.000 kr. Susannes kommer att göra sin postdoc i Oxford.

Eva Lindberg vid forskargruppen lung- allergi- och sömnforskning har som enda svensk i år erhållit titeln Fellow of the European Respiratory Society (FERS) vid ERS konferensen i Amsterdam den 26-30 september. >>Läs mer.

Tove Fall, docent vid institutionen har tilldelats årets Oscars pris .

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. >>Läs mer.

Hans Törmä, professor, har tilldelats Ellis och Ivar Janzons pris från Svenska läkarsällskapet.

Motivering: ”för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion”. >>Läs mer.

Niklas Hagberg har tilldelats Svensk Reumatologisk Förenings stipendium till Andrzej Tarkowskis minne.

Motivering: ”Nydanade forskning med potential för stort genomslag för förståelse av patogenesen vid flera reumatiska sjukdomar”. >>Läs mer.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Onsdag 17 februari (OBS dag!)

Kl 12-13, Skoogsalen, ing 78/79

Craig Aspinwall, PhD, Professor
University of Arizona, Tucson, Department of Chemistry and Biochemistry
"New separation and sensor strategies for monitoring biologial function"

Värd: Britt Skogseid, professor. Endokrin tumörbiologi
Craig Aspinwall will be introduced by Dominic-Luc Webb

Vårens program

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 25 februari 2016 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 2 mars 2016.

 Mötestider

Rapport från årlig uppföljning av forskarutbildningen  gällande år 2015 lämnas till Birgitta Sembrant senast 29 februari.

Aktuellt vid IMV

Halvtidskontroller inom IMV

2016-02-16
Lisa Labbé Sandelin
hhl Björn Olsen
kl 15.30, Konf.rum, ing 30, 2 tr

2016-02-17
Juan Wang
hhl Dan Norbäck
kl 13.00, Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40

2016-02-19
Eva Bergsten
hhl Sven Erik Mathiassen
Konf.rummet, Arbets- och miljömedicin

2016-04-06
Xi Fu
hhl Dan Norbäck
kl 13.00, Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40

Nya doktorander vid IMV
Louise Magnusson (hhl Per-Ola Carlsson)
Linda Dunder (hhl Monica Lind)
Midori Kjell (hhl Johan Lennerstrand)

>>Se institutionens handlingsplan för lika villkor

”2:a Internationella konferensen om Fetma och miljöföroreningar”
i Uppsala