Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

SSF anslag Biomarkörer för klinisk relevans

Professor Agneta Siegbahn tilldelades tillsammans med professor Lars Lind, docent Jonas Oldgren och professor Lars Wallentin den 5 november 2014 ett forskningsbidrag på 35 Mkr under 5 år från Styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Anslaget går till projektet "Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score”.  Projektet har som målsättning att ta fram biomarkörer för säkrare riskbedömningar och möjligheter att kunna individanpassa behandling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom, förmaksflimmer och stroke. Projektet konkurrerade med 134 andra ansökningar och var det enda projektet inom hjärt-kärlområdet bland de nio som erhåll anslag. Läs mer >

Ny typ av regulatoriska DNA sekvenser upptäckta

Forskare i gruppen för molekylär medicin vid IMV har tillsammans med kollegor från McGill universitet i Montreal hittat en ny typ av regulatoriska regioner i människans arvsmassa. Med hjälp av allelspecifik genuttrycksanalys av fyra olika blodcellstyper identifierades genetisk variation i aktiva regioner i av genomet som ger upphov till tidigare okända funktionella motiv i DNA sekvensen. Forskarna kunde med hjälp av bioinformatisk analys av genuttrycksdatat visa att de tidigare okända sekvensmotiven fungerar genom att inhibera bindning av repressiva regulatormolekyler som stänger av uttrycket av närliggande gener.

Den genetiska variationen i de nya sekvensmotiven sammanfaller oftare än slumpen med genetiska riskvariationer som har kopplats till multifaktoriella sjukdomar i tidigare helgenomassociationsstudier (GWAS). Fynden indikerar att dessa genetiska riskvarianter ökar sjukdomsrisken genom att möjliggöra okontrollerat uttryck av gener som är kritiska för sjukdomarna.

MSB_figure.jpg


Referens:
Adoue Vet al. (2014)
Allelic expression mapping across cellular lineages to establish impact of non-coding SNPs.
Mol Syst Biol 10:754

Ny funktion hos blodkoagulationssystemet upptäckt

Huvudförfattare för studien
är professor Agneta Siegbahn
och doktorand Oskar Eriksson
från medicinska vetenskaper.

Nya resultat från forskare vid Uppsala Universitet visar hur en komponent i blodkoagulationssystemet genom en proteolytisk klyvning direkt kan påverka funktionen hos en ny grupp cellytereceptorer, något som tidigare ej varit känt. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Biological Chemistry. Läs mer >

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 10 mars
kl 12.00, Hedstrandsalen, ing 70, bv

Marcel den Hoed
"Translational genomics for coronary artery disease using a zebrafish model system"

Värd: Erik Ingelsson, professor
Forskargruppen Molekylär epidemiologi

Vårens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 1 april 2015 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 8 april 2015.

 Mötestider

Handledarutbildning för forskarnivå, onsdagen den 22 april 2015 kl 09.00-16.30. Obligatorisk för alla som handleder doktorander. Till anmälan >>

Aktuellt vid IMV

Halvtidskontroll
Tisdag 24 mars
kl 16.00 i Boströmsalen, ing 30, bv
Anna Gillman (hhl Björn Olsen)