Biokemisk endokrinologi

Markörer för neuroendokrina tumörer och neuroendokrin-relaterade sjukdomar

I detta projekt innefattas dels projekt avseende diagnos och uppföljning av patienter med neuroendokrina tumörer och dels projekt avseende icke maligna sjukdomar där neuroendokrina markörer kan användas för diagnos och uppföljning.

Vi fokuserar på att utveckla markörer användbara för diagnostik, uppföljning och behandling av patienter med neuroendokrina tumörer. Här har vi under många år utvecklat nya markörer samtidigt som vi har förfinat användningen av redan etablerade markörer. Nya reagens, i första hand nya antikroppar, har tagits fram. De tekniker som använts är immunologiska, med etablering av radioimmunologiska elisa-baserade mätmetoder för kvantifiering i olika kroppsvätskor. Antikropparna används även vid immunhistokemiska undersökningar. Exempel på markörer som används är chromogranin A, chromogranin B, secretograniner, secretoneurin, proconvertaser, somatostatinreceptorer och synaptofysin. Med nya markörer har omhändertagandet av patienter med neuroendokrina sjukdomar väsentligt förbättrats.

Vi fokuserar också på att utveckla markörer användbara för diagnostik, uppföljning och behandling av patienter med neuroendokrin-relaterade sjukdomar. De biokemiska markörer som används vid diagnostik mm av neuroendokrina tumörer kan även användas vid diagnos och uppföljning av patienter med hjärtsvikt och hjärtinfarkt. I experimentella och kliniska studier har vi visat att mätning av chromograniner och secretograniner är nya och lovande markörer för akut hjärtsjukdom vid intensivvård.

Påverkan på endokrinologiska parametrar av nutrition, fysisk aktivitet och stress

I detta projekt innefattas ett antal delprojekt som avser att studera hur endokrinologiska parametrar påverkas av nutrition, fysisk aktivitet och olika stresstillstånd. Ett viktigt mål är att utvärdera biokemiska markörer som kan användas för objektiva studier av dessa tillstånd. Viktiga hormoner i detta sammanhang är IGF-1, IGF-binding proteins, Adiponectin, Obestatin, Leptin, Melatonin, and other peptide hormones. I detta sammanhang undersöks även endokrinologiska och biokemiska faktorer som påverkar fostertillväxten.

Ett annat projekt syftar till kartläggning av förändringar av nutritionsstatus, allmäntillstånd och sårläkning hos elektiva kirurgipatienter med hjälp av potentiella biokemiska markörer. Här försöker vi finna samband mellan nutritionsstatus och metabola fenomen såsom inflammation, insulinkänslighet, samt IGF-1-axeln (inklusive dess bindarproteiner) och andra endokrina faktorer. Sensitivitet och specificitet på de nya biokemiska nutritionsmarkörerna kan utvärderas mot de validerade skattningsskalor som idag används inom sjukvården, samt mot sårläkning. Vi tittar också på de biokemiska konsekvenserna av brännskador och kopplar det till psykisk skattning. 

Kontakta oss

Adress

Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Sektionen för Klinisk Kemi

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ingång 61, våning 2 

Telefon: 018-6114258 

Telefax: 018-552562 

e-post: mats.stridsberg@medsci.uu.se