Dermatologi och Venerologi

Forskningsgruppen inom dermatologi och venereologi sysslar med ärftliga hudsjukdomar, psoriasis, autoimmunitet, svettningssjukdomar och hudens barriärfunktion. Syftet är att klarlägga sjukdomsmekanismer, att studera hudcellsbiologin och att finna nya behandlingsalternativ för dessa hudsjukdomar.

Ärftligt betingade barriärdefekter leder redan i nyföddhetsperioden till antingen kompensatorisk förtjockning av hornlagret (s k iktyos) eller utbredd hudskörhet (t ex epidermolysis bullosa) beroende på sjukdomsorsaken. Mutationer i mer än 30 olika gener har identifierats i denna patientgrupp; fler återstår att upptäcka. Aktuella genprodukter är enzymer (transglutaminaser, lipoxygenaser) som behövs för bildningen av hornlagret samt strukturproteiner (keratiner, förankringsproteiner) nödvändiga för hudcellernas mekaniska stabilitet. För en korrekt diagnos och behandling av dessa ovanliga sjukdomar krävs specialinsatser vilket lett fram till bildandet av ett nationellt centrum för gendermatoser vid Akademiska sjukhuset vilket i sin tur samverkar med ett EU-projekt (GeneSkin).

Förbättrad diagnos och nya behandlingsprinciper

Forskningen syftar till förbättrad diagnostik och nya behandlingsprinciper för iktyos och keratin-associerad epidermolys. De flesta former av iktyos förbättras av behandling med vitamin A-derivat (retinoider) som påverkar epitelcellernas utmognad via nukleära receptorer. Exakt hur vitamin A påverkar genuttrycket normalt och vid iktyos studeras såväl på frivilliga försökspersoner som i cellodlingsförsök där de sjukdomsorsakande generna tystas med RNAi teknik, vilket efterliknar effekterna av recessiv ärftlighet. De keratin-associerade sjukdomarna är vanligtvis dominant nedärvda och försök pågår att med in vitro-teknik hämma den negativa inverkan av mutationerna på patientcellernas skelett. Ett mer konkret sätt att motverka patienternas ömmande blåsor och förhårdnader på fötterna är att utnyttja botulinumtoxinets svetthämmande effekter; lokala injektioner av detta toxin ger långvarig förbättring av svettförsämrad hudsjukdom.
 

Psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar

Psoriasis är en folksjukdom som finns i flera varianter: psoriasis vulgaris, psoriasisartrit och pustulosis palmoplantaris (PPP). Psoriasis är delvis ärftligt och kopplat till autoimmunitet, men ännu har orsakerna inte helt klarlagts. Andra autoimmuna sjukdomar som studeras är vitiligo och alopecia areata. PPP som kännetecknas av rodnad, fjällning och varblåsor på handflator/fotsulor, drabbar framförallt rökande kvinnor. Betydelsen av nikotin och en förändrad svettkörtelfunktion studeras m a p hudinflammation. Psoriasis karakteriseras också av en hög hudomsättning. Den snabba tillväxten av epitelceller regleras framför allt via EGF-receptorns signalvägar. Vid psoriasis är uttrycket av både receptor och ligand ökade i den sjuka huden. I en hudmodell undersöks möjligheten att bromsa keratinocytaktiviteten med EGFR-inhiberande strategier t.ex. applikation av småmolekylära tyrosinkinas-hämmare eller receptorspecifika antikroppar riktade mot EGF-receptorn. Målsättningen är att pröva nya principer för behandling av hudsjukdomar med patologisk epitelväxt och inflammation. Läs mer om våra projekt här (text på engelska).

Kontakta oss

Adress

Inst för Medicinska vetenskaper

Dermatologi och Venereologi

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ingång 40, våning 5

Telefon:018-611 26 76

Telefax:018-611 26 80

E-post: Anders.Vahlquist@medsci.uu.se Se också Grupp/kontakt