Infektionssjukdomar

Allvarliga infektioner kan ge upphov till svår sepsis, som kan utvecklas till septisk chock och organsvikt, tillstånd som trots intensivvård är associerade med hög dödlighet. Genom både laborativ, djurexperimentell och patientnära forskning studerar vi samspelet mellan behandling och inflammation vid sepsis och septisk chock, med målen att förbättra både diagnostik, behandling och profylaktiska metoder. Antibiotikaresistens är ett annat av våra fokusområden, och vi bedriver även forskning kring vaccination och svampinfektioner.

Inflammatoriska mekanismer vid sepsis

Kliniskt kan man identifiera olika typer av sepsis; en grupp med ett våldsamt förlopp, en annan med mindre aggressivt förlopp och en tredje med upprepade infektioner, där varje ny endast ger upphov till måttliga inflammatoriska symptom. Skillnaden mellan dessa former av sepsis (benämnda primär, sekundär och tertiär sepsis) beror sannolikt på styrkan i det antiinflammatoriska svaret. Vi har utvecklat flera experimentella djurmodeller, och i pågående försök studerar vi bland annat betydelsen av snabb bakterieavdödning vid sepsis och om blodets bakteriedödande effekt påverkas av den antiinflammatoriska systemreaktionen.

Antibiotikaresistens

Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier kan inte längre behandlas med vanliga antibiotika. I många länder världen över är detta ett allvarligt problem som resulterar i ökande antal dödsfall. I väntan på att nya verksamma antibiotika ska utvecklas måste den onödiga antibiotikaanvändningen radikalt minska globalt vilket kan förlångsamma resistensutvecklingen. Det internationella nätverket ReAct – Action on Antibiotic Resistance, som koordineras från Uppsala Universitet, verkar på bred front för samlad aktion mot antibiotikaresistens och för framtagande av nya antibiotika som måste distribueras och användas på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste också maximera effekten av de antibiotika som finns tillgängliga på marknaden. Detta kan göras genom att i laboratoriet försöka hitta nya optimala doseringsregimer, inklusive kombinationer av antibiotika, som minskar risken för uppkomst av resistens och kan ge ökad effekt mot redan resistenta bakterier. Vi har identifierat ett antal möjliga antibiotika-kombinationer som har signifikant bättre effekt på bl.a. E. coli, Klebsiella och Acinetobacter än om dessa antibiotika ges separat. Vi har också utvecklat nya effektiva doseringsregimer för ett av de viktigaste antibiotika som fortfarande har effekt mot multiresistenta bakterier (kolistin). För mer information om vår forskning besök ARunit's hemsida.

Vaccinationsforskning

Vi har tidigare undersökt hur man kan optimera vaccination av benmärgstransplanterade patienter, och nyligen visat att det går bra att vaccinera patienter med skallbasfraktur med ett pneumokockvaccin redan under den första veckan, då patienterna har en pågående systeminflammatorisk reaktion. Detta innebär att man kan påbörja vaccination tidigare än vad som görs idag, och sålunda förbättra skyddet mot meningit, hjärnhinneinflammation.

Infektionsterapi

Vid sidan av antibakteriell terapi så är svampinfektionsbehandling ett växande fält. I pågående projekt studerar vi bland annat den systeminflammatoriska reaktionen hos intensivvårdspatienter med tertiär sepsis orsakad av invasiv svampinfektion, och om en sekventiell kombinationsbehandling av antimykotika är bättre än samtidig behandling. Läs mer om våra projekt här (engelsk text).

Kontakta oss

Adress

Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Sektionen för Infektionssjukdomar

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

 

Besöksadress

Ingång 30, våning 1

Telefon

018-611 56 72

Telefax

018-611 56 50

se också Grupp/kontakt


Test av antibiotika