Infektionssjukdomar

Forskargruppen Infektionssjukdomar leds av Britt-Marie Eriksson (Universitetslektor) och består av flera självständiga projektgrupper som arbetar med följande områden:

1) Sepsis och septisk chock; Mia Furebring, Elisabeth Löwdin och Jan Sjölin.

Allvarliga infektioner kan ge upphov till svår sepsis, som kan utvecklas till septisk chock och organsvikt, ett tillstånd som trots intensivvård är associerad med hög dödlighet. Genom både laborativ, djurexperimentell och patientnära forskning studeras samspelet mellan inflammation och behandling med målen att förbättra både diagnostik, behandling.

I ett av huvudprojekten studeras i vad mån man kliniskt kan dela in patienterna med sepsis i grupperingar med varierande förlopp och inflammatoriskt svar. En grupp med ett våldsamt förlopp, en annan med mindre aggressivt förlopp efter föregående trauma eller lindrigare infektion och en tredje med upprepade infektioner, där varje ny infektion eller nytt trauma endast ger upphov till måttliga symptom. Skillnaden mellan dessa former av sepsis, som kan benämnas primär, sekundär och tertiär sepsis, beror sannolikt på ett varierande inflammatoriskt svar på invaderande agens. Flera experimentella djurmodeller har utvecklats och i pågående försök studeras bland annat betydelsen av varierande systeminflammatoriskt och antiinflammatoriskt svar för klinisk bild och bakterieavdödande förmåga i såväl blod som i kroppens viktigaste bakteriedödande organ, lever och mjälte.

I ett annat projekt studeras hur den akuta systeminflammationen påverkar det adaptiva infektionsförsvaret med fokus på vaccinationssvaret mot olika agens efter skallbasfrakturer eller genomgången neurokirurgi och hur detta spelar roll för vilket vaccin som bör användas för att skydda patienter med skallbasfrakturer från återkommande meningit.

Vidare studeras i ett nationellt projekt hur antibiotika ordineras i klinisk praxis till patienter med sepsis och hur uppnådda koncentrationer förhåller sig till optimal bakterieavdödande effekt.

Vid tertiärsepsis orsakas infektionen ofta av lågvirulenta agens som svamp. I ett liknande projekt studeras farmakokinetiken för ett av våra mest använda svampläkemedel hos patienter med misstänkt svampinfektion och hur den skiljer sig från den vi ser hos mindre sjuka patienter. En metod för bedömning av patienternas svampavdödande förmåga är under utveckling. Denna skulle kunna erbjuda värdering av kliniskt betydelsefulla skillnader mellan olika svampläkemedel vad avser svampavdödande effekt.  Läs mer om projektet.

2) Antibiotikaresistens; Tomas Tängdén.

Förekomsten av resistenta bakterier ökar snabbt samtidigt som utvecklingen av nya antibiotika går mycket långsamt. Infektioner som inte kan behandlas med standardterapi är ett växande problem som leder till ökad sjuklighet för patienterna och ökade kostnader för sjukvården och samhället. Effekten av tillgängliga antibiotika kan optimeras genom att kombinera flera preparat som var och en har otillräcklig effekt och genom att hitta nya doseringsregimer som ger ökad effekt och minskar risken för resistensutveckling. Snabbare diagnostik kan korta tiden till adekvat terapi och bidra till minskad överanvändning av antibiotika och minskad resistensutveckling.

Från vänster: Pernilla Lagerbäck, Thomas Tängden, Pikkei Yuen, Christer Malmberg, Kari-Pekka Skarp, Ayda Shams, Wanchana Ungphakorn, Otto Cars

I ett europeiskt samarbetsprojekt studerar vi effekten av kombinationer av antibiotika och andra läkemedel mot multiresistenta gramnegativa bakterier i laboratorieförsök. I ett samarbete med Gradientech AB utvärderar vi en metod för snabbare känslighetbestämning. I kliniska studier studerar vi behandlingseffekten av olika antibiotika hos patienter med urinvägsinfektioner orsakade av resistenta ESBL-producerande bakterier och effekten av olika preparat på tarmens normalflora.

Du kan läsa mer vår projekt här eller besök vår hemsida.

3) Infektioner vid organtransplantation och infektioner i hjärnan; Britt-Marie Eriksson

Antalet organtransplanterade patienter ökar kontinuerligt och med det följer behov av ökad kunskap om opportunistiska infektioner. Främst har cytomegalovirus-infektion efter njurtransplantation undersökts men denna infektion har också studerats i andra patientgrupper.

En annan inriktning i forskningen är infektioner i centrala nervsystemet; dels vid encefalit och dels vid ventrikeldränage-relaterad meningit. Läs mer om våra projekt!

4) Infektioner hos och vaccination av immunsupprimerade patienter; Karlis Pauksens

Det finns begränsat med kunskap om säkerhet, immunogenicitet och effekt av vacciner till immunsupprimerade individer. Vi har undersökt vaccinsvar hos olika grupper med nedsatt immunförsvar, t.ex. äldre, reumatologpatienter och cancerpatienter. Vi studerar även opportunistiska infektioner med fokus på Epstein-Barr virus (EBV) och posttransplantlymfom (PTLD) efter allogen stamcellstransplantation och organtransplantation.

Läs mer om infektioner hos och vaccination av immunsupprimerade patienter.

Sepsis och septisk chock

Samspel mellan behandling mot bakterier och svamp, och det medfödda och adaptiva immunförsvaret.

För beskrivning av projektet, se sida med engelsk text.

Antibiotikaresistens

Förbättrad antibiotikaterapi för multiresistenta bakterier samt studier av effekten av antibiotika på tarmfloran.

Var vänlig se sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Infektioner vid organtransplantation och infektioner i hjärnan

Britt-Marie Eriksson, Camilla Lorant, Gabriel Westman, Jakob Sparby, Fredrik Sund

Vi har tidigare studerat cytomegalovirus-infektion vid organtransplantation, kongenital infektion, inflammatorisk tarmsjukdom och hos patienter med Alzheimers sjukdom. I samarbete med avdelningen för klinisk immunologi har olika aspekter av T-cellssvaret

Cytomegalovirusinfekterade celler

undersökts. För närvarande  pågår ett projekt om BK virus-infektion efter njurtransplantation; en infektion som kan slå ut transplantatfunktionen.

En annan del av forskningen rör infektioner i hjärnan. Under en dryg 10-årsperiod har vi medverkat i en multi-centre studie gällande kompletterande behandling med  valacylovir vid herpes simplex encefalit (HSE). I en uppföljande studie av de svenska patienterna har vi kunnat visa att 25 %, ungefär fyra månader efter insjuknandet, utvecklar synaps- (NMDAR)

antikroppar vilket förefaller påverka återhämtningen av den neurokognitiva funktionen. Detta är nya data som kan komma att påverka behandlingen av vissa grupper av patienter med HSE. I en annan studie har vi kartlagt förekomsten och handläggandet av ventrikeldränage-relaterade infektioner efter neurokirurgi. Fynden i denna undersökning visar att det finns behov av förbättrad diagnostik och vi planerar nu nya studier för värdering av molekylärbiologiska metoder. I förlängningen hoppas vi att detta skall kunna leda till en kraftig minskning av empirisk antibiotikabehandling.

Från vänster; Fredrik Sund, Camilla Lorant, Gabriel Westman, Britt-Marie Eriksson, Jakob Sparby

Utvalda publikationer

 1. Westman G, Blomberg J, Yun Z, Lannfelt L, Ingelsson M, Eriksson BM. Decreased HHV-6 IgG in Alzheimer´s disease. Front Neurol. In press.
 2. Widén J, Eriksson BM, Ronne-Engström E, Enblad P, Westman G. Ventriculostomy-related infection in subarachnoidal haemorrhage patients- aretrospective study of incidence, etiology, and antimicrobial therapy. Acta Neurochir (Wien) (2):317-23; 2017
 3. Westman G, Studahl M, Persson B, Eriksson BM, Rönnelid J, Schliamser S, Aurelius E. N-Methyl-D-Aspartate Receptor Autoimmunity Affects Cognitive Performance in Herpes Simplex Encephalitis. Clin Microbiol Infect (22): 934-40; 2016
 4. Thörn M, Rorsman F, Rönnblom A, Sangfeldt P, Wanders A, Eriksson BM, Bondeson K Active cytomegalovirus infection diagnosed by real-time PCR in patients with inflammatory bowel disease; a prospective, controlled observational study. Scand J Gastroenterol (9): 1075-80; 2016  
 5. Gnann, JW, Sköldenberg B, John Hart J,  Aurelius E, Schliamser S, Studahl M,  Eriksson BM, Hanley D, Aoki F, Jackson AC, Griffiths P, Miedzinskil L, Hanfelt-Goadel D, Hinthorn D, Ahlm C, Aksamit A, Cruz-Flores S, Dale I, Cloud G, Jester P, Whitley RJ, and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Collaborative Antiviral Study Group (CASG). Herpes Simplex Encephalitis: Lack of Clinical Benefit of Long-Term Valacyclovir Therapy. Clin Inf Dis (5):683-91; 2015
 6. Westman G, Berglund D, Widén J, Ingelsson M, Korsgren O, Lannfelt L, Sehlin D, Lidehall AK, Eriksson BM. Increased inflammatory response in cytomegalovirus seropositive patients with Alzheimer´s disease. PloS One  7;9(5):e96779. doi: 10.1371/2014
 7. Sund F, Tufveson G, Döhler B, Opelz G, Eriksson BM. Clinical outcome with low-dose valacyclovir prophylaxis in high-risk renal transplant recipients: A 10-year experience. Nephrol Dial Transplant 28:758-65; 2013
 8. Westman G, Lidehall AK, Magnusson P, Ingelsson M, Kilander L, Lannfelt L, Korsgren O, Eriksson BM. Decreased proportion of cytomegalovirus specific CD8 T-cells but no signs of general immunosenescence in Alzheimer’s disease. PloS One 14: 8(10):e ,2013
 9. Lidehall AK, Engman ML, Sund F, Malm G, Lewensson- Fuchs I, Ewald U, Tötterman TH, Karltorp E, Korsgren O, Eriksson BM. Cytomegalovirus-specific CD4 and CD8 T cell responses in infants and children. Scand J Immunol 77:135-43; 2013
 10. Studahl M, Lindquist L, Eriksson BM, Günther G, Bengnér M, Franzen-Röhl E, Fohlman J, Bergström T, Aurelius E. Acute viral infections of the central nervous system in immunocompetent adults: diagnosis and management. Drugs 73:131-58; 2013

Infektioner hos och vaccination av immunsupprimerade patienter

Karlis Pauksens och Amelie Kinch

Vi forskar på vaccinsvar hos olika grupper med nedsatt immunförsvar, t.ex. äldre, reumatologpatienter och cancerpatienter. Vi har också undersökt nyttan av antibiotikaprofylax under intensiv cytostatikabehandling.

Vidare studerar vi olika aspekter av posttransplantlymfom (PTLD) som ofta är associerat med EBV. Vi har följt upp förekomsten och behandling av samt överlevnad efter EBV-sjukdom efter allogen stamcellstransplantation på Akademiska sjukhuset. Studier pågår också på PTLD efter organtransplantation där vi i samarbete med onkologen och patologen undersöker förekomst av markörer som nya antikroppsläkemedel riktar sig mot.

Utvalda publikationer:

 • Hallböök H, Lidström AK, Pauksens K. Ciprofloxacin prophylaxis delays initiation of broad-spectrum antibiotic therapy and reduces the overall use of antimicrobial agents during induction therapy for acute leukaemia: A single-centre study. Infect Dis. 2016;48(6):443-8.
 • Hertzell KB, Pauksens K, Rombo L, Knight A, Vene S, Askling HH. Tick-borne encephalitis (TBE) vaccine to medically immunosuppressed patients with rheumatoid arthritis: A prospective, open-label, multi-centre study. Vaccine. 2016 Jan 27;34(5):650-5.
 • Chlibek R, Pauksens K, Rombo L, van Rijckevorsel G, Richardus JH, Plassmann G, Schwarz TF, Catteau G, Lal H, Heineman TC. Long-term immunogenicity and safety of an investigational herpes zoster subunit vaccine in older adults. Vaccine. 2016 Feb 3;34(6):863-8.
 • Kinch A, Sundström C, Tufveson G, Glimelius I. Association between HLA-A1 and -A2 types and Epstein–Barr virus status of post-transplant lymphoproliferative disorder. Leukemia & Lymphoma. 2016 Oct;57(10):2351-8.
 • Berglund D*, Kinch A*, Edman E, Backlin C, Enblad G, Larsson E, Molin D, Pauksens K, Sundström C, Baecklund E. Expression of intratumoral forkhead box protein 3 in posttransplant lymphoproliferative disorders: clinical features and survival outcomes. Transplantation. 2015 May;99(5):1036-42. *Delat förstaförfattarskap.
 • Kinch A, Cavelier L, Bengtsson M, Baecklund E, Enblad G, Backlin C, Thunberg U, Sundström C, Pauksens K. Donor or recipient origin of posttransplant lymphoproliferative disorders following solid organ transplantation. Am J Transplant. 2014 Dec;14(12):2838-45.
 • Berglund A, Willén L, Grödeberg L, Skattum L, Hagberg H, Pauksens K. The response to vaccination against influenza A(H1N1) 2009, seasonal influenza and Streptococcus pneumoniae in adult outpatients with ongoing treatment for cancer with and without rituximab. Acta Oncol. 2014 Sep;53(9):1212-20.
 • Kinch A, Baecklund E, Backlin C, Ekman T, Molin D, Tufveson G, Fernberg P, Sundström C, Pauksens K, Enblad G. A population-based study of 135 lymphomas after solid organ transplantation: the role of Epstein-Barr virus, hepatitis C and diffuse large B-cell lymphoma subtype in clinical presentation and survival. Acta Oncol. 2014 May;53(5):669-79.
 • Pauksens K, Nilsson AC, Caubet M, Pascal TG, Van Belle P, Poolman JT, Vandepapelière PG, Verlant V, Vink PE. Randomized controlled study of the safety and immunogenicity of pneumococcal vaccine formulations containing PhtD and detoxified pneumolysin with alum or adjuvant system AS02V in elderly adults. Clin Vaccine Immunol. 2014 May;21(5):651-60.