Institutionen för medicinska vetenskaper

Kardiovaskulär epidemiologi

Seniora forskare:

  • Lars Lind, MD, professor
  • Anders Holmlund, PhD
  • Signild Åsberg, MD, PhD

Kardiovaskulär sjukdom, innefattande bland annat hjärtinfarkt och stroke, är den vanligaste dödsorsaken såväl i Sverige som i övriga världen. Livsstils- och omgivningsfaktorer i samband med ärftliga faktorer spelar en avgörande roll för uppkomst av kardiovaskulär sjukdom. Genom epidemiologiska studier har ett antal riskfaktorer, som rökning, fetma och låg fysik aktivitet, identifierats, men det står klart att enskilda riskfaktorer kan samverka med varandra och med vissa genvarianter. Med målet att minska förekomsten av kardiovaskulär sjukdom syftar vår forskning till att undersöka betydelsen av kända riskfaktorer, identifiera nya riskfaktorer och undersöka samverkan mellan riskfaktorer och gener.

Professor Lars Lind, forskningsgruppsledare

I våra prospektiva populationsstudier studerar vi grupper av äldre individer (> 50 år) som vid studiens start undersöks på olika sätt. Blodprover tas också för att möjliggöra analys av DNA, proteiner, blodfetter mm. Genom de omfattande, och närmast unika, svenska registren kan individerna sedan följas under lång tid, och sjuklighet, mortalitet mm kan bestämmas och korreleras till de undersökta faktorerna.

Exempel på pågående studier är:

  • EpiHealth ("Epidemiology for Health") som är ett strategiskt samarbetsprojekt mellan Uppsala och Lunds universitet. Målet är att befrämja excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende studier kring samverkan mellan gener och miljöfaktorer för uppkomsten av sjukdomar som är vanliga hos äldre personer, och genom uppbyggnad av infrastruktur i form av register och biobanker.
  • PIVUS; en studie som startade 2001 med ca 1000 stycken 70-åringar boende i Uppsala. Ett stort antal metoder som speglar funktionen hos det innersta cellagret i blodkärlen, endotelet, används för att studera åderförkalkningsprocessen och hur den kan förebyggas.
  • ULSAM, ett samarbetsprojekt som startade redan 1970 när drygt 2000 män deltog i en hälsoundersökning. Dessa män har under åren undersökts vid upprepade tillfällen, och genom att följa sjuklighet och mortalitet i de nationella registren undersöks bland annat betydelsen över tid för olika kardiovaskulära riskfaktorer.
  • POEM, som bland annat syftar till att undersöka sambandet mellan fetma och kardiovaskulär sjukdom.
  • METAHEALTH,ett nystartat initiativ med målet att kunna utnyttja existerande svenska kohorter för meta-analyser, och speciellt för sällsynta sjukdomar där stora populationer är nödvändiga för analys.

Projekt

För projektbeskrivningar se sidor med engelsk text.