Diabetes omvårdnadsforskning

Vårt forskningsprogram avser diabetesvårdforskning inom hela livscykeln och omfattar tre huvudområden:

  • Studier, som avser att beskriva olika aspekter av egenvård vid diabetes och identifiera faktorer, som har betydelse för diabetespatientens egenvård, blodglukosbalans och hälsa.
  • Studier, som prövar olika modeller för att bereda patienten möjlighet att ta kontrollen över sin egenvård och hälsa.
  • Studier, som testar psykometriska egenskaper hos mätinstrument för utvärdering av olika vårdinterventioner.

I långtidsstudier undersöker vi faktorer som kan vara av betydelse för diabetespatientens egenvård och livskvalitet. . Vi studerar t ex insulinpumpbehandling hos barn och tonåringar och även orsaker till att tonåringar missar att ta sina bolusdoser. Studierna om insulinpumpbehandling dess för- och nackdelar omfattar även vuxna personer med typ 1-diabetes. Läs mer här.Vi har genomfört en studie på ett stort antal vårdcentraler för att kunna fastställa värdet av egna blodglukosmätningar hos personer med typ 2-diabetes. En växande grupp är den åldrande personen med diabetes, som vistas inom äldreomsorgen. Detta till trots finns stora kunskapsluckor. Vi studerar därför hur man på bästa sätt ska kunna tillgodose de äldres behov av stöd och hjälp för bästa tänkbara livskvalitet.
Därtill har vi studerat vilken kunskap som hemtjänstpersonalen har vad gäller diabetes. Se Elderly_people_-_self_perceived_knowledge

Ett omfattande område i vår forskning är patientutbildning. Vi genomför studier för att hitta de bästa tänkbara egenvårds- och utbildningsmetoderna för såväl tonåringar som vuxna. Vi prövar olika pedagogiska metoder för att hitta den ideala modellen för utbildning av personer med diabetes. Eftersom personer med diabetes ofta drabbas av hjärt/kärlsjukdomar finns det därför en naturlig koppling mellan forskningsområdena. Studier inom detta område fokuserar på sekundärpreventiva åtgärder framför allt riktade till patienter med hjärt/kärlsjukdomar och deras anhöriga.

Det är viktigt att evidensbaserade vårdåtgärder utvärderas så att man kan bedöma om de är effektiva eller inte. En del av vår forskning omfattar framtagande och testning av instrument som ger oss upplysning om patientens hälsa och diabetessjukdomens påverkan på hälsa/livskvalitet. http://www.viss.nu/Global/Bilagor/SWE_DES_SF_10_kortversion.pdf ; http://www.viss.nu/Global/Bilagor/Diabetes_ta_tempen_pa_din_halsa.pdf

Förutom ett stort antal originalpublikationer har vår forskning resulterat i 4 doktorsavhandlingar och en lärobok i diabetesomvårdnad.

Utbildning av diabetessjuksköterskor upptar en stor del av vår verksamhet. Se vårt aktuella kursutbud.