Mer om institutionen

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är en klinisk institution inom medicinska fakulteten med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset.

Administrativ personal
På den här sidan presenteras institutionens administrativa personal. Du kan här se vilka huvudsakliga arbetsuppgifter var och en har samt vem du kan vända dig till i olika frågor.

Fakturaadress
Läs om institutionens fakturahantering, organisationsnummer mm.

Institutionsledning
På sidan återfinns namn och kontaktuppgifter till prefekt, ställföreträdande prefekt samt till administrativa samordnare vid institutionen.

Institutionsstyrelsen
I institutionsstyrelsen formas inriktning och strategier för institutionen. Här hittar du styrelsemedlemmarna för innevarande period. Protokoll från det senaste årets möten i institutionsstyrelsen finns att läsa för den som är intresserad.

IT-information
Institutionen har en it-support med funktionsmailen helpdesk@rudbeck.uu.se. Formulär för anmälan till katalogdatabasen finns här.

Lika villkor
På denna sida finns information om arbetet för lika villkor vid instititutionen, lika villkorsgruppen och olika dokument, inklusive institutionens handlingsplan för lika villkor.

Hantering av trakasserier - Kontaktpersoner för lika villkor
I en miljö som präglas av respekt och tolerans kan var och en trivas och göra ett bra arbete. En bra och trevlig arbetsplats kan dock inte skapas av sig självt, utan är helt beroende av att alla medarbetare och personer i ledande ställning/arbetsgivaren bidrar aktivt. Arbetsgivaren har ansvar för att aktivt arbeta för att förhindra trakasserier och diskriminering. Men arbetsgivaren, representerad av chefer/handledare, kan inte skapa en god atmosfär på arbetsplatsen på egen hand. Du, och alla andra personer på arbetsplatsen är de som dagligen skapar och bidrar till arbetsmiljön. På den ideala arbetsplatsen skulle det vara tillräckligt att förstå detta för att förhindra att problem uppstår. Men i verkligheten behöver vi vara beredda på att hantera trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. I de fall där händelser inte kan lösas vid en diskussion mellan de inblandade behöver det finnas kanaler för att föra informationen vidare. Institutionen har därför inrättat en ny funktion, ”Kontaktpersoner för lika villkor”. Två av institutionens medarbetare, Mårten Fryknäs och Helena Vretman, har utsetts till kontaktpersoner. Om du har upplevt eller sett trakasserier så kan du kontakta någon av Kontaktpersonerna som kommer att lyssna på dig och informera om hur man går vidare. Du kan naturligtvis också i fortsättningen direkt vända dig till institutionens prefekt eller HR-personal (Anna Foyer och Gabriella Widerberg).