Institutionsstyrelseval tisdag 2 maj 2017

Val av ledamöter i institutionsstyrelsen för valkorporationerna lärare, teknisk/administrativ personal och forskarstuderande utlyses den 13 mars 2017.

 

Viktiga hållpunkter för valet

Utlysning

13 mars

Preliminär röstlängd anslås
- Doktorander
- Lärare
- TA-personal

13 mars – 27 mars

Definitiv röstlängd fastställs
- Doktorander
- Lärare
- TA-personal

28 mars

Nominering

28 mars - 16 april

Röstsedlar upprättas

20 april

Poströstning

21 april - 28 april

Röstning valdag
Kl 11.00 - 17.00, Ing 40 UAS, vån 5, Konferensrum Asken

2 maj

Röstsammanräkning, valprotokollet anslås

4 maj

Valet fastställs

11 maj

UTLYSANDE AV VAL VID INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSKA VETENSKAPER

Val av ledamöter i institutionsstyrelsen för valkorporationerna lärare, teknisk/administrativ personal och forskarstuderande utlyses den 13 mars 2017.

Mandatperiod
Forskar- och grundutbildningsstudenter               2017-07-01 – 2018-06-30 (1 år)
Lärare och teknisk/administrativ personal             2017-07-01 – 2020-06-30 (3 år)

Mandatperioden för dem som nu företräder korporationerna löper ut 2017-06-30. Valet sker enligt Rektors valföreskrifter 2000-10-25 (UFV 2000/1670).

Antalet ledamöter och suppleanter som skall utses är för
Lärare:                                                         4 ledamöter och 4 suppleanter
Administrativ/Teknisk personal:                 1 ledamot och 1 suppleant
Forskarutbildningsstudenter:                      1 ledamot och 1 suppleant
Grundutbildningsstudenter:                         2 ledamöter och 2 suppleanter (dessa utses av Medicinska sektionen, Uppsala studentkår)

Det är önskvärt att fler än detta antal nomineras för att om den som valts avgår ska ersättare kunna utses bland dem som fått röster utan att tidigare blivit valda.

Rösträtt och valbarhet vid institutionsstyrelsevalet 2017

Kategori Röstberättigade
Lärare Anställda lärare
TA-representanter Anställd TA-personal
Doktorand-representanter Alla registrerade doktorander vid institutionen med minst 10% forskningsaktivitet
GU-representanter (Utses av Uppsala Studentkår)

 Till anställda räknas

 • Prefekt
 • Professorer och Seniorprofessorer (även de som går i pension inom ex.vis 7 månader)
 • Adjungerade lärare
 • Assistenter minst 100 timmars tjänstgöring vt2017
 • Anställd som är tjänstledig vid nomineringstiden utgång men mindre än 50% av mandatperioden
 • Anställd med anställning om minst sex månader från nomineringstidens utgång
 • Anställd med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltidstjänstgöring vid institutionen (annars måste man få beslut från inst.styrelsen enligt valföreskrifterna 1§ 3 mom)
 • Lärare som får arvode för minst 50 timmars undervisning vt2017

Personer med sammanlagd tjänstgöringstid vid Universitetet som uppfyller kravet för rösträtt äger rätt att delta i valet vid den institutionen där huvuddelen av arbetet bedrivs.

Ej valbara är

 • Docenter eller disputerade läkare med enbart landstingstjänst
 • Långdistansstudenter
 • Studenter i uppdragsutbildning
 • Sjukledig eller föräldraledig

Nominering

Alla kan nomineras som står i röstlängderna. Även de som går i pension/slutar inom kort, det har ingen betydelse om de inte kan sitta hela mandatperioden (fast det vill vi just helst)!

För utförligare information om rösträtt och valbarhet, se Rektors valföreskrifter (Institutionsstyrelse: Val av ledamöter och suppleanter).

Följande tider gäller för valets genomförande:
Preliminär röstlängd anslås 2017-03-13 – 2017-03-27.
Sista dag för anmärkning till valnämnden mot röstlängden 2017-03-27.

Definitiv röstlängd fastställs 2017-03-28.

Nomineringstid 2017-03-28 – 2017-04-16.

Rätt att nominera kandidater tillkommer samtliga röstberättigade inom valkorporationen. Man får bara nominera personer i den korporation man själv tillhör. Man får nominera sig själv. Till valnämnden inlämnas skriftlig uppgift eller via e-post om dels nominerad kandidat, dels vem som nominerar samt den nominerades samtycke, skriftligen eller via e-post. Nominering får ej avse enbart ordinarie plats eller suppleantplats. Nomineringarna ställs till valnämnden och skickas till Håkan Melhus, ing 61, 4tr, rörpost AD68, e-post: Hakan.Melhus@medsci.uu.se.

Är vid nomineringstidens utgång antalet nominerade mindre än det antal ordinarie platser och suppleantplatser som korporationen har att besätta, förlängs nomineringstiden för berörd valkorporation.

Röstsedlar upprättas och finns tillgängliga fr.o.m. 2017-04-21 hos Anette Mcloughlin, ing 40, 5tr. De nominerade anslås på hemsidan (www.medsci.uu.se).

Röstning äger rum 2017-05-02, kl 11.00 – 17.00, Asken, ing 40, 5tr

Poströstning är tillåten enligt valföreskrifterna i 16 § 3 mom. Den röstande skall själv lägga röstsedeln i ett omärkt innerkuvert, som i sin tur läggs i ett ytterkuvert på vilket namn och valkorporation anges. På ytterkuvertets baksida skall den röstande intyga att han/hon själv lagt röstsedeln i kuvertet.
Poströst måste vara Håkan Melhus, ing 61, 4tr, rörpost AD68 tillhanda senast 2017-04-28.

Fullmaktsröstning är ej tillåten, däremot kan den röstande lämna sin röstsedel genom ombud.

Offentlig röstsammanräkning äger rum 2017-05-04, kl 14.00 – 16.00, Asken, ing 40, 5tr

Röstsammanräkningsprotokollet anslås under tiden 2017-05-04 – 2014-05-10
Eventuell erinran mot valresultatet kan anföras till prefekten inom denna tid.

Valet fastställs 2017-05-11 genom  beslut av prefekt.

Valföreskrifterna finns tillgängliga på UU:s hemsida/internt. Skrivelser till valnämnden lämnas till Håkan Melhus.

Ledamöter i valnämnden är 

Håkan Melhus, lärare, sammankallande           611 4950  hakan.melhus@medsci.uu.se   

Susanne Westholm, administrativ personal    611 4423  susanne.westholm@medsci.uu.se             

Karin Eriksson, teknisk personal                        611 3704   karin.eriksson@medsci.uu.se            

Petros Katsogiannos, forskarstudent                 611 4358 petros.katsogiannos@medsci.uu.se