AKTUELLT

Scapis är nu stängt. Tack alla som varit med och bidragit!

Har du medicinska frågor, som uppkommit i samband med din undersökning, skicka ett mail scapis@medsci.uu.se.Vi läser mail regelbundet, men inte dagligen.

Den 23 november 2018 gjorde Ann Johansson den sista CT undersökningen inom SCAPIS Uppsala. Här ser vi Ann tillsammans med Lena Ögren röntgensjuksköterska Akademiska sjukhuset.

 .

Scapis Uppsala är nu stängt.Tack alla som har bidragit!
Har du medicinska frågor, som uppkommit i samband med din undersökning, skicka ett mail scapis@medsci.uu.se.
Vi läser mail regelbundet, men inte dagligen.


SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är ett unikt svenskt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor.

Projektet genomförs på sex universitetsorter i landet och avser att samla in data och prover från totalt 30 000 personer i Sverige. I Uppsala är det Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som ansvarar för SCAPIS.

SCAPIS Uppsala ska under tre år samla in prover och data från 5000 personer som bor i Uppsala kommun, i åldrarna 50-64 år.

Alla som deltar i SCAPIS är med och skapar möjligheter för att förebygga, upptäcka och behandla hjärtkärlsjukdom och KOL.

Fokus för forskningsprojektet SCAPIS är att:

  • Identifiera individuella risker för stroke, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
  • Upptäcka KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.
  • Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.
  • Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

En mycket grundlig hälsoundersökning

Alla medverkande får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Det innebär också en möjlighet till tidig upptäckt och behandling av eventuell hjärt-kärlsjukdom och KOL. 

Vem får delta?

5 000 kvinnor och män i åldrarna 50-64 i Uppsala kommun väljs ut slumpmässigt via folkbokföringsregistret. De får en personlig inbjudan till att delta i studien, det går inte att själv anmäla sitt intresse. Det är helt frivilligt att delta i SCAPIS. Besöken är kostnadsfria.

Läs mer om bakgrund och organisation.

Klicka här

Deltagare berättar

Gunnilla, sjuksköterska besökte SCAPIS Uppsala

I en stor del av mitt yrkesverksamma liv som sjuksköterska har jag arbetat med medicinsk forskning. Eftersom jag skulle fylla 65 år och gå i pension, blev jag väldigt glad att bli utvald och få delta i SCAPIS och få en komplett kontroll av min kropp.

Undersökningarna var mycket ingående. Blodtrycksmätningen, som varade i ett dygn, fungerade liksom sömnregistreringen väldigt bra. Dessa undersökningar var nog det jag funderade mest kring.

Att boka tider för de olika momenten i studien gick snabbt och det var även lätt att få tider som passade mig. Detta var speciellt viktigt för mig då jag reser mycket i mitt arbete.

Informationen om alla delmoment i studien har varit bra och bemötande från personalen har varit mycket professionellt!