Antagning till forskarutbildningen vid IMV

En forskarutbildning ska avslutas med licentiatexamen eller doktorsexamen. För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar minst 2 års studier och för doktorsexamen minst 240 högskolepoäng, det vill säga minst 4 års studier. I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet.

Institutionens forskarutbildningsrutiner

  • Annonsering av doktorandplats
  • Ansökan om antagning
  • Rapportera din forskningsaktivitet
  • Införande av kurser i uppdok
  • Rapport från årlig uppföljning av forskarutbildningen lämnas till FUG efter doktorandens och handledarnas underskrifter. Blanketten fylls i varje år med undantag för det året man genomför en halvtidskontroll/licentiatseminarium. De som blir antagna under årets sista kvartal behöver inte fylla i rapporten då man varit antagen för kort tid.
    Deadline för inlämnandet är 15 februari varje år. Doktoranderna ges även en möjlighet att få ett samtal med ledamot i FUG.
  • Vid byte av handledare, tillägg eller borttagande av handledare, väsentligt ändrad forskningsplan/tidsplan ska revidering av den individuella studieplanen redovisas och lämnas till FUG. Fyll i "byte av handledare blankett" och bifoga reviderade studieplanen