Institutionen för medicinska vetenskaper

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid institutionen för medicinska vetenskaper ska mötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vid frågor eller funderingar kring lika villkor kontakta lika villkorsombudet eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor. Studenter med barn kan kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Institutionens Handlingsplan för Lika Villkor 2015-2017

Lika villkorsombud

Gustaf Floderus
E-post: Gustaf.Floderus@medsci.uu.se
Telefon: 018-611 2908

Arbetsgrupp för lika villkor

Johan Dixelius
Mwenya Mubanga
Rolf Larsson
Linda Dunder
Karin Eriksson

Funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan för lika villkor som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet.

Stöd vid funktionsnedsättning

Anställda och studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin arbetssituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer här: Studier och funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning kan kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Är du anställd och har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Vid behov kan du också kontakta lika villkorsspecialisterna på Personalavdelningens Enhet för HR-stöd via: likavillkor@uadm.uu.se. Se också universitetets folder om stöd vid funktionsnedsättning

Kränkning på grund av kön

En grundförutsättning för en arbets- och studiemiljö fri från kränkningar på grund av kön är professionellt bemötande. Härmed avses att alla anställda och studenter i sin verksamhet inom universitetet skall bemöta varandra respektfullt och sakligt, oberoende av könstillhörighet.

Detta gäller såväl i formella sammanhang som i informella kontakter relaterade till yrkesutövningen/studierna (kafferast, institutionsfest, etc). Läs mer i universitetets handlingsplan mot kränkningar på grund av kön - sexuella trakasserier.

Personliga åtgärder vid kränkning på grund av kön

Generellt är det den som utsätts för kränkning som avgör om ett beteende eller en handling är kränkande. Det är mycket viktigt att du som blivit utsatt säger ifrån tydligt och markerar att beteendet är oönskat och att du vill att det skall upphöra. Om du själv inte kan eller vill göra det kan du få hjälp av prefekten/motsvarande eller av lika villkorsombudet. Tag kontakt med en ansvarig person du känner förtroende för.

Institutionens åtgärder vid fall av kränkning på grund av kön

Prefekten har ansvaret för det aktiva arbetet mot kränkning på grund av kön på institutionen. Om prefekten får kännedom om kränkning på grund av kön skall åtgärder vidtas på två plan, dels en utredning av det enskilda ärendet, dels åtgärder för att förbättra arbets-/studiemiljön.

När frågan om kränkning blir aktuell skall den behandlas omedelbart och med diskretion. Det är viktigt att höra båda parterna och att bemöta dem båda med respekt. En formell anmälan bör ställas till Rektor.