CARAMBA

CARAMBA står för Clinical Analysis & Research Applying Mass spectrometry and Bioinformatics at Akademiska. 

I samarbete mellan institutionen för medicinska vetenskaper (Kim Kultima) och sektionen för klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala (Torbjörn Åkerfeldt, läkare, medicinsk chef) har ett top-of-the-line högupplösningsmasspektrometrilaboratorium etablerats för forskningsändamål och för användning i rutinanalyser av patientprover.

Laboratoriet ligger i ett klimatkontrollerat rum exklusivt byggt för denna verksamhet i lokalerna för klinisk kemi och farmakologi. Laboratoriet är certifierat av SWEDAC (SS-EN ISO 15189) vilket gör att det kan leverera resultat på patientprover för klinisk vård. Syftet med detta gemensamma initiativ är att utföra preklinisk och klinisk forskning i världsklass med inriktning på endogena och exogena molekyler (proteiner, peptider, hormoner och läkemedel) med det övergripande målet att förbättra människors hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Detta mål inkluderar också implementering av toppmoderna såväl som nya masspektrometri- och bioinformatikbaserade metoder för användning i rutinmässiga kliniska tillämpningar. Exempel på forskningsområden och samarbeten är:

  1. Exogena ämnen: Baserat på kliniska behov utvecklar vi mycket känsliga metoder för att mäta exogena ämnen, såsom läkemedel och potentiella miljöföroreningar, i humant blod och CSF-prover. Efter klinisk validering internt överför vi dessa metoder för att implementeras i rutintillämpningar för att förbättra vården.

  2. Klinisk metabolomik & proteomik: Vi har utvecklat och implementerat masspektrometribaserade metoder för metabolomik och proteomik, inklusive målinriktade och oriktade analyser av hormoner, lipider och små signalmolekyler i human CSF och in vitro cellkulturer. Vi är just nu involverade i tre stora insatser; karakterisering och förutsägelse av in vitro-celltoxicitet för exogena ämnen (såsom miljöföroreningar och cancerläkemedel), bättre diagnostiska markörer för kroniska smärttillstånd och tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom. Vi är också en del av det nystartade EU Horizon 2020-projektet "PhenoMeNal" med fokus på att implementera klinisk metablomics i kliniken.

  3. Neuropeptidomics: Vi har utvecklat metoder för analyser av endogent uttryckta neuropeptider in vivo och in vitro. Detta inkluderar att identifiera nya mål för behandling av kroniska smärttillstånd hos människor och bättre förståelse av neurologiska effekter orsakade av miljöföroreningar.

  4. Läkemedelsupptäckt och -utveckling: I samarbete med SciLifeLab Drug Discovery and Development, DDD-plattformen, driver vi ett pilotprojekt som syftar till att etablera standardiserade protokoll för metabolisk och proteomisk profilering av läkemedelskandidateffekter i olika in vitro-cellbaserade modellsystem.

Läs mer på CARAMBAs egna hemsida.

Kim Kultima

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi

E-post:
kim.kultima[AT-tecken]medsci.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-29