Forskning vid medicinska vetenskaper

Vid institutionen bedrivs klinisk och preklinisk forskning inom huvudsakligen sex forskningsområden. Mycket av forskningen görs i anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som klinisk tillämpning i form av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Till stöd finns teknikplattformar och andra resurser.

Cirkulation och respiration

Inom detta breda område forskas om kardiovaskulära sjukdomar, lungsjukdomar men också om sömn och olika miljöfaktorers betydelse för hälsa i ett brett perspektiv.

Många studier görs som nationella eller internationella samarbeten. Genom epidemiologiska studier identifieras riskfaktorer, och genom kliniska prövningar och registerstudier utvärderas nya och gamla terapier.


Forskargrupper och forskargruppledare

Infektion

Enhetens forskargrupper har som gemensamt mål att bekämpa infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar. Ett multidisciplinärt angreppssätt används för att studera och söka förhindra zoonotiska sjukdomar. Studier görs också för att bättre förstå sepsis och hur man kan förbättra vacciner.

Ett centralt tema är även antibiotikaresistens, ett område där Uppsala har en stark ställning, och där det görs stora ansträngningar inom många parallella projekt och initiativ.


Forskargrupper och forskargruppledare

Inflammation

Inflammation är en viktig aspekt i en lång rad sjukdomar som orsakar betydande sjuklighet och dödlighet. Till dessa hör autoimmuna sjukdomar såsom flera reumatiska sjukdomar, njursjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar och många hudsjukdomar.

Enhetens forskargrupper arbetar för att förstå sjukdomsmekanismer, förbättra diagnos och att utveckla nya behandlingsmetoder.


Forskargrupper och forskargruppledare

Laboratoriemedicin

Inom enheten arbetar flera oberoende forskargrupper för att hitta orsaker, riskfaktorer och behandlingar av folksjukdomar som cancer, osteoporos och diabetes. 

Vi använder beräkningsmedicinska och molekylära metoder samt in vitro-experiment med DNA, RNA, protein, metaboliter och celler för att hitta samband mellan arv, miljö och sjukdom. Bioinformatik och en serie modellsystem och in vitro-metoder tillämpas också för att hitta och utveckla nya potentiella cancerläkemedel.


Forskargrupper och forskargruppsledare

Endokrinologi

Forskningen inom området bedrivs av tre oberoende forskargrupper som har fokus på nya behandlingsstrategier för diabetes, fetma och metabola ben-sjukdomar. ”Kan typ 2-diabetes behandlas och förebyggas med nya läkemedel som påverkar fettvävens metabolism? Vad är orsaken till olika bensjukdomar? Kan stamceller användas för behandling av typ 1 diabetes?” är exempel på frågeställningar som man försöker besvara. Studier med en rad olika metoder görs, framförallt på människa, inklusive olika kliniska prövningar.


Forskargrupper och forskargruppledare

Hematologi och Onkologi

Hematologiska sjukdomar och neuroendokrina tumörer står i fokus för flera forskargrupper som är engagerade i den cancerforskning som bedrivs vid IMV. Angreppssättet är brett och omfattar såväl basala studier kring uppkomsten av cancer. Nya cancerläkemedel och behandlingsmetoder utvecklas och utvärderas både in vitro och genom kliniska prövningar.


Forskargrupper och forskargruppledare

Senast uppdaterad: 2021-05-21