Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin innefattar forskning om betydelsen av miljöfaktorer och deras exponering för hälsa i ett brett perspektiv och omfattar alla åldersgrupper. Miljöfaktorerna kan hänföra sig till både arbetsmiljön, inomhusmiljön och utomhusmiljön, och exponeringen kan vara såväl fysisk, kemisk, biologisk, psykosocial som organisatorisk. Forskningsmetodologin vi använder består både av epidemiologiska metoder, antingen avseende speciella grupper eller den allmänna populationen, och av experimentella interventionsstudier.

Ett av våra fokusområden är hälsoeffekter av inomhus- och utomhusmiljön.  Våra studier har exempelvis genomförts i skolor, förskolor, sjukhus och djurstallar. I olika studier har bland annat effekter på luftvägarna, joniserande strålning, fysisk aktivitet eller belastning i arbete och på fritid, buller kopplat till hörsel studerats. I vår forskning studerar vi också miljögifters betydelse för uppkomsten av de stora folksjukdomarna. Vidare fokuserar vår forskning på arbetsorganisation, sociala faktorer inklusive invandrarbakgrund, samt arbetsplatsens utformning och dessas betydelse för den goda arbetsmiljön, hälsa och produktivitet. Vi utvecklar och använder olika mätningar för fysisk aktivitet, lungfunktion, sömn och organisatorisk rättvisa.

Vi har ett omfattande internationellt samarbete, såväl inom Europa som med många asiatiska länder.

Professor Magnus Svartengren är forskargruppsledare, men många forskningsprojekt drivs inom gruppen och dessa leds av olika projektledare. Läs gärna mer om våra forskningprojekt.

Magnus Svartengren

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
magnus.svartengren[AT-tecken]medsci.uu.se

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Logotyperna för Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bredvid varandra.

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är, utöver att vara en enhet vid institutionen för medicinska vetenskaper, även landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs. Det övergripande uppdraget är att utgöra ett kunskapscentrum och en expertfunktion för övriga aktörer i upptagningsområdet som arbetar med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön inom- och utomhus. Verksamheten är i grunden medicinskt orienterad.

Följ länken för att läsa mer om Arbets- och miljömedicin Uppsala.

AMM Uppsala