Substansmissbruk

Skadligt bruk av alkohol och droger kan debutera tidigt i livet. Tidig debut jämfört med sen debut, är relaterat till sämre prognos, högre sjuklighet och högre dödlighet.

Tidigt debuterande alkoholbrukssyndrom 

Studiens syfte är att öka kunskapen om alkoholkonsumtion och alkoholbrukssyndrom hos unga, hur det förändras över tid, förekomst i olika grupper och hur det ska upptäckas och diagnosticeras. Alkoholbrukssyndrom anses uppkomma genom en interaktion mellan ärftlig sårbarhet och miljöfaktorer. Genom att undersöka ungdomar från befolkningen som följs upp vid flera tillfällen kan riskfaktorer i tidiga tonåren relateras till utveckling av alkoholkonsumtion och alkoholbrukssyndrom vid uppföljningar i sena tonåren och ung vuxenålder. Relationen mellan specifika riskgener, och unika erfarenheter, i synnerhet tidiga trauma kommer att undersökas. Dessutom undersöks två grupper av unga vuxna psykiatriska patienter vilka rekryterats med 10 års mellanrum. Förändringar i alkoholkonsumtion över tid i denna patientgrupp studeras.

Behovet är stort av metoder för tidig upptäckt av alkoholbrukssyndrom. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) är ett screeningsinstrument för alkoholbruk/riskbruk. Diagnostisk tillförlitlighet för svenska AUDIT för unga psykiatriska patienter kommer att utvärderas.

Projektet är ett samarbete med Centrum för Klinisk Forskning (CKF) i Västmanland och i Sörmland. Seniora forskare är Johan Isaksson, Adriana Ramirez och Mia Ramklint. Sofia Lenninger är doktorand i projektet.

Senast uppdaterad: 2022-09-15