ADJUST – anpassning, reaktioner och beteenden under COVID-19 pandemin

Vad handlar studien om?

COVID-19 pandemin är en ovanlig händelse som påverkar oss alla på olika sätt.  Syftet med studien är att undersöka hur man reagerar känslomässigt, tankemässigt och vilka förändringar man gör i sitt beteende i detta läge, både på kort och långsikt. COVID-19 är en global händelse och studien är en del av en större europeisk studie som syftar till att jämföra reaktioner mellan olika europeiska länder. Vår förhoppning är också att förstå mer kring vad som bidrar till hälsa och ohälsa under en pågående pandemi. Den kunskapen kan användas för att förbereda samhället på andra allvarliga händelser och rekommendera insatser som främjar hälsa.

Kan jag vara med?

För att delta måste du ha fyllt 18 år, läsa och förstå svenska och vara bosatt i Sverige.

Vad krävs av mig?

Om du väljer att medverka i studien kommer vi be dig att fylla i en enkät vid fyra olika tidpunkter, nu direkt och om 3, 6 och 9 månader. Enkätstudien sker i samarbete med forskare från andra europeiska länder, och samma enkät används i flera andra europeiska länder för att kunna göra jämförelser. Enkäten innehåller frågor om vem du är och hur du påverkas av och reagerar på COVID-19 pandemin.

Vi vill också be dig om tillstånd att ta ut registerdata från Försäkringskassans och Socialstyrelsens patientregister. Den delen av studien gäller bara Sverige och de data som samlas in här delas inte med andra utländska forskare.

Tidigare deltagare har tillfrågats om att delta i dagliga korta enkäter via sms. Vi har nu fått tillräckligt med svar på denna del av studien, och den är därför stängd.

Du behöver inte delta i alla delarna, utan du kan välja vilka delar av studien du vill delta i.

Frivillighet 

Det är frivilligt att delta. Om du bestämmer dig för att delta men sedan ångrar dig, kan du när som helst under studiens gång kan dra tillbaka din medverkan utan närmare förklaring till varför. Du kan då också be att få uppgifterna om dig raderade. Att avbryta påverkar inte den hjälp, vård eller annan behandling du får.  

Ersättning

Ingen ersättning ges för deltagande i studien.

Risker och vinster med att delta

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka framtida vård eller behandling. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kommer redan insamlad data att raderas. Det är inte möjligt att radera data som redan anonymiserats, eftersom det då inte längre går att identifiera eller dra slutsatser om en enskild person. Du kan även kontakta oss om du önskar avbryta de dagliga mätningarna, men vill fortsätta besvara de längre uppföljande enkäterna.

Har du några frågor?

Om du har frågor rörande undersökningen kan du kontakta oss antingen per telefon, via e-post alternativt skriva till oss. Klicka här för att komma till kontaktuppgifter. 

Om du önskar delta

Här registrerar du dig för studien och samtycker till att delta. 

Anmälan är stängd

Senast uppdaterad: 2022-01-11