Krisstöd

Socialstyrelsens dokument, se länk "Krisstöd vid allvarlig händelse" har reviderats av en arbetsgrupp vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri bestående av Filip Arnberg, Kerstin Bergh Johannesson, P-O Michel och Moa Manheimer mfl., oktober 2018.

Utveckling av krisstöd bör ske i överenstämmelse med vad som internationellt uppfattas som evidensbaserat, evidensinformerat eller konsensus. Bifogade dokument bygger på internationella guidelines och konsensusrapporter. Dokumentet är en något omarbetad version av beskrivningarna i en Kamedorapport (Socialstyrelsens, 2012) samt dokumentet «Moderne krisestøtte» (Michel, 2013) publicerat av «Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumtisk stress» (NKVTS) i Norge.

Modernt krisstöd (pdf)

Psykologisk första hjälpen

Användarinstruktionen nås genom länken nedan. Denna version är den andra utgåvan som översatts till svenska. Den är avsedd att vara till hjälp för psykologiskt eller psykiatriskt skolad personal eller annan särskilt utbildad personal som har till uppgift att lämna stöd till drabbade efter allvarliga händelser.

Psykologisk första hjälp – användarinstruktion, andra utgåvan är en översättning från den amerikanska förlagan

”Psychological First Aid, Field Operations Guide, 2nd Edition”. Psykologisk första hjälp är utformat för att minska den omedelbara nödställdheten orsakad av allvarliga händelser och för att stödja bemästring och adaptiva funktioner på kort och lång sikt.

En kort sammanfattning av användarinstruktionen skulle kunna vara att den som agerar som stödperson efter en allvarlig händelse:
- Helst bör vara en del av en av samhället auktoriserad insats.
- Kontaktar och möter människorna, vuxna, tonåringar, barn och familjer som drabbats och framförallt hjälper dem att tillgodose de omedelbara behoven.
- Undviker att vara påträngande och inte ber dem berätta om sina upplevelser men däremot lyssnar när de väl gör det.
- Uppmuntrar åldersadekvata, positiva bemästringsstrategier och hjälper drabbade att komma i kontakt med samhällets aktuella stödinrättningar.
- Tar hand om sig själv.

Bilagorna, med tips till drabbade, i slutet av användarinstruktionen kan med fördel kopieras av stödpersoner och medföras för att kunna delas ut till drabbade i den akuta situationen. Dessa bilagor har dessutom sammanställts i en annan länk ”Tips till drabbade” dit man också kan hänvisa dem.

Till användarinstruktion

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP 2018, i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf, eller beställ som tryck via kckp@neuro.uu.se.

Artikel Läkartidningen nr 39 2006

Förmågor för psykologisk återhämtning

Förmågor för psykologisk återhämtning (FPÅ) anges vara en «evidence-informed model», med vilket menas att åtgärder och insatser vilar på vetenskaplig grund men är inte i sig utvärderat, för stöd till barn, tonåringar, vuxna och familjer, veckor till månader efter allvarliga händelser där man tidigare genomfört stöd till drabbade enligt modellen Psykologisk första hjälp (PFH) eller när mer intensiva stödinsatser utöver PFH är aktuella. Här finns en användarinstruktion som är framtagen av the National Center for PTSD och the National Child Traumatic Stress Network i USA och publicerades första gången 2010.

Länk: Instruktion Förmågor för psykologisk återhämtning

Första Hjälp vid Stress för insatspersonal

Användarinstruktionen Första Hjälp vid Stress för insatspersonal har utvecklats för att hantera arbetsrelaterad stress. Första Hjälp vid Stress kan ses som en uppsättning flexibla verktyg för att hantera stressreaktioner hos insatspersonal.

Avsikten är att hjälpa chefer och personal att förmedla stöd till sina medarbetare, och därmed om möjligt minska risken för utveckling av stressreaktioner samt för att överföra drabbade individer för professionell bedömning när så krävs. Detta dokument är en svensk översättning av Stress First Aid (SFA): Student Manual, utgiven 2013 av The National Fallen Firefighters Foundation.

Länk: Instruktion Första hjälp vid stress

Övrigt informationsmaterial

Erfarenheter från olika allvarliga händelser

Reaktioner i samband med händelser som inkluderar radioaktiv strålning, 2011

Naturkatastrofen och dess efterverkningar i Japan, 2011

Jordbävningen i L'Aquila, 2009

Svininfluensa och känsla av bemästring, 2009

Skottlossning i skolan och dess konsekvenser, 2009

Efter tragedin i Stjärnsund, 2008 

Senast uppdaterad: 2024-02-15