Specialistteam

Specialistteam för traumarelaterade störningar
Kravet från samhället och framförallt från patienterna att komma i åtnjutande av anpassad professionell psykiatrisk hjälp kommer sannolikt att öka i framtiden. Detta gäller inte bara de klassiska psykiatriska tillstånden som psykoser, förstämnings- och ångestsyndrom, personlighetsstörningar med mera, utan också posttraumatiska tillstånd. Posttraumatiska tillstånd har kommit i fokus efter ett antal stora olyckor som drabbat människor i vårt land. Hos ett stort antal patienter med olika psykiska störningar kan man i bakgrunden finna att de varit utsatta för psykiska, och /eller fysiska trauman, däribland sexuella övergrepp, under uppväxten. Om man inte har detta i åtanke kan behandlingsframgångarna ibland utebli. Fler invandrare med posttraumatiska tillstånd behöver hjälp. Den ökande andelen svensk personal som deltar i civila humanitära insatser och militära fredsbevarande internationella sådana riskerar att drabbas av posttraumatiska tillstånd.

Mot bakgrund av ovanstående har en kartläggning gjorts av de resurser som finns i landet för att möta patienter med posttraumatiska tillstånd. Resultatet av denna kartläggning redovisades i en rapport publicerad i Läkartidningen nr 47/2005 vol 102, läs artikeln. Förnärvarande pågår en undersökning av det aktuella läget 2018.

Tabell 1. Förteckning över regionfinansierade specialistteam för behandling av traumarelaterad psykisk ohälsa (2019) för vuxna.

Region Ort Namn på mottagning Anmärkning
Skåne Malmö Behandlingscenter för krigs- och tortyr-skadade, Röda Korset  Avtal med regionen
Blekinge Ingen uppgift
Halland

Senast uppdaterad: 2022-01-11