Klinisk diabetologi och metabolism

I forskargruppen för klinisk diabetologi och metabolism finns en grupp forskare som är inriktade på att hitta nya sätt att förebygga och behandla typ 2-diabetes och en grupp forskare som är inriktad på diabetes-vårdvetenskap.

Nya sätt att förebygga och behandla typ 2-diabetes

Jan Eriksson

Vårt övergripande mål är att identifiera nya farmakologiska och icke-farmakologiska principer för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Behandllingsmöjligheterna har successivt förbättrats, men sjukdomen medför hög risk för kardiovaskulära och andra organ-komplikationer. Därför finns ett stort behov att upptäcka och utveckla ytterligare principer för prevention och behandling. Fetma spelar en avgörande roll vid utvecklingen av typ 2-diabetes, och vår forskning är inriktad mot fettvävnaden och dess samspel med andra organ.

Ett specifikt forskningsområde är kopplingen mellan inflammation, immunsystemet och metabolism. I detta sammanhang studerar vi ogynnsamma effekter av immun-dämpande substanser på fettvävens metabolism, t ex glukokortikoider och vissa transplantationsläkemedel. Vi undersöker också andra läkemedel som kan utlösa diabetes, t ex psykofarmaka som används vid psykoser. Dessa undersökningar görs i fettvävsprover från patienter och friska försökspersoner. Genom att hitta de underliggande mekanismerna vid sådana metabola biverkningar hoppas vi kunna utnyttja dessa ’i motsatt riktning’ för att förebygga och behandla diabetes.

Ett annat forskningsprojekt handlar om överviktskirurgi, som vanligen leder till positiva effekter på kroppens ämnesomsättning och därmed kan förebygga eller behandla typ 2-diabetes. Studierna görs på överviktiga patienter före och efter operationen och effekterna undersöks med ett flertal olika tekniker. De innefattar PET, MR, sockerbelastning och fettvävsprover för kartläggning av kroppens och cellernas ämnesomsättning och hormonbalans. Dessutom kartlägger vi effekter på nervcells-aktivitet och glukosmetabolism i hjärnans olika delar som kan vara viktiga för reglering av födointag och av metabolismen i andra organ. Sammantaget kan den metabola omställningen efter överviktskirurgi ge oss ny kunskap som på sikt ger upphov till nya läkemedelsprinciper för behandling av fetma och diabetes.

Vi studerar också nya läkemedelsbehandlingar i sk explorativa kliniska prövningar. Vi intresserar oss framförallt för moderna lovande läkemedelsgrupper för behandling av typ 2-diabetes, sk SGLT2-hämmare och GLP1-analoger. Nya användningsområden liksom verkningsmekanismer undersöks hos patienter med diabetes eller fetma. Vi medverkar också i storskaliga utvärderingar av långsiktiga behandlingsresultat för dessa och andra diabetesläkemedel, och där utnyttjas de unika svenska befolknings- och sjukvårds-registren.  

Forskargruppen består av totalt ca 20 personer, inklusive laboratorieforskare, forsknings-sköterskor och -läkare. Vi har en klinisk forskningsenhet samt ett laboratorium för cell- och molekylärbiologi. Vi har många vetenskapliga samarbeten med andra forskargrupper och med näringslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Vi har på så sätt tillgång till stora populationskohorter som möjliggör epidemiologiska studier av utveckling av diabetes och dess komplikationer liksom av kliniska effekter av olika behandlingar.

Läs om våra pågående projekt

Jan Eriksson

Professor i klinisk diabetesforskning vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
jan.eriksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4419
Mobiltelefon:
073-8681133

Diabetes - Vårdvetenskap

Janeth Leksell

Vårt forskningsprogram avser diabetesvårdforskning inom hela livscykeln och omfattar tre huvudområden:

  • Studier som avser att utvärdera patientens perspektiv på och uppfattning av diabetesvården.
  • Studier som prövar olika modeller för att bereda patienten möjlighet att ta kontrollen över sin egenvård och hälsa.
  • Studier som belyser utveckling av diabetesvård inom primärvården, och faktorer som bidrar till en jämlik diabetesvård.

I långtidsstudier undersöker vi faktorer som kan vara av betydelse för att utvärdera patientens perspektiv på och uppfattning av diabetesvården inom såväl sluten vård som primärvård. Det är viktigt att evidensbaserade vårdåtgärder utvärderas så att man kan bedöma om de är effektiva eller inte. En del av vår forskning omfattar framtagande och testning av instrument som ger oss upplysning om patientens hälsa och diabetessjukdomens påverkan på hälsa/livskvalitet.

I långtidsstudier undersöker vi även faktorer som kan vara av betydelse för diabetespatientens egenvård och livskvalitet. Vi studerar t ex insulinpumpbehandling hos barn och tonåringar och även orsaker till att tonåringar missar att ta sina bolusdoser. Studierna om insulinpumpbehandling dess för- och nackdelar omfattar även vuxna personer med typ 1-diabetes. Vi har genomfört en studie på ett stort antal vårdcentraler för att kunna fastställa värdet av egna blodglukosmätningar hos personer med typ 2-diabetes.

En växande grupp är den åldrande personen med diabetes, som vistas inom äldreomsorgen. Detta till trots finns stora kunskapsluckor. Vi studerar därför hur man på bästa sätt ska kunna tillgodose de äldres behov av stöd och hjälp för bästa tänkbara livskvalitet. Därtill har vi studerat vilken kunskap som hemtjänstpersonalen har vad gäller diabetes.

Ett omfattande område i vår forskning är patientutbildning. Vi genomför studier för att hitta de bästa tänkbara egenvårds- och utbildningsmetoderna för såväl tonåringar som vuxna. Vi prövar olika pedagogiska metoder för att hitta den ideala modellen för utbildning av personer med diabetes.

Eftersom personer med diabetes ofta drabbas av hjärt/kärlsjukdomar finns det därför en naturlig koppling mellan forskningsområdena. Studier inom detta område fokuserar på sekundärpreventiva åtgärder framför allt riktade till patienter med hjärt/kärlsjukdomar och deras anhöriga.

Det är viktigt att evidensbaserade vårdåtgärder utvärderas så att man kan bedöma om de är effektiva eller inte. En del av vår forskning omfattar framtagande och testning av instrument som ger oss upplysning om patientens hälsa och diabetessjukdomens påverkan på hälsa/livskvalitet.

Förutom ett stort antal originalpublikationer har vår forskning resulterat i 4 doktorsavhandlingar och en lärobok i diabetesomvårdnad.

Utbildning av diabetessjuksköterskor upptar en stor del av vår verksamhet. Se vårt aktuella kursutbud.

Läs om våra pågående projekt

Senast uppdaterad: 2022-04-08