Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi innefattar funktionsundersökningar av olika organ i kroppen såsom lungor, hjärta, kärl samt den gastrointestinala kanalen.  Forskningen bygger på att utveckla metoder som med hög noggrannhet bidrar till snabb och rätt diagnos av olika sjukdomar i kroppen och är främst utvecklad inom lungfunktionsundersökningar, hjärt-kärl diagnostik, samt undersökning av den gastrointestinala kanalen.

Forskargruppledare:
Professor Andrei Malinovschi

Lungfunktionsforskning

Företrädare Andrei Malinovschi

Studier för kartläggning av den kliniska rollen för lungfunktionsundersökningsmetoder såsom impulsoscillometri, där ljudvågor sänds ner i luftvägssystemet vilket är mindre ansträngande än sedvanlig lungfunktionsundersökning, vid både etablerad astma samt för astmadiagnos, respektive vid monitorering av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt cystisk fibros (CF). Studier kring den kliniska rollen av utandat kvävemonoxid vid astma och värdet av att kombinera denna information med andra inflammationsmarkörer för astmaprognos samt behandling. Studier av olika lungfunktionstekniker för att identifiera småluftvägsengamenang ffa vid astma. Studier som ska öka förståelse kring vilka enkla eller avancerade lungfunktionsundersökningar har ett additivt kliniskt värde för att bättre förstå begränsningar ang ansträngningsförmåga samt riskstratifiera patienter med KOL. De seniora forskare engagerade i lungfunktionsforskning är professor Andrei Malinovschi samt docent Hans Hedenström och dessa projekt finns beskrivna i den engelska versionen av hemsidan. Lungfunktionsforskningen omfattar även studier ang lungförändringar i samband med anestesi och andningssvikt. Mera specifikt gäller detta förebyggande av atelektas och optimering av ventilatorinställning och detta studeras både i djurmodell samt humana studier.

Lungfunktionsforskningsgruppen samarbetar med lungkliniken, barnkliniken, anestesikliniken, fysioterapi samt ÖNH. Forskningsgrupen medverkar i många nationella samt internationella forskningsprojekt. Exempel på nationella projekt är Swedish CArdioPulmonary bioImaging Study (SCAPIS) och Cfa Highlights Asthma Markers of Phenotype (ChAMP) medan internationella projekt är European Community Respiratory Health SurveyRespiratory Health in Northern Europe.

I gruppen handleds cirka nio doktorander (fyra har sin huvudhandledare i gruppen och fem har sin bihandledare i gruppen). Vårt center är ackrediterad som en center för att ta emot europeiska forskare inom ramen för RESPIRE 3 projektet som drivs av European Respiratory Society med stöd från Europeiska Unionen.

Hjärt-kärl forskning

Företrädare Frank Flachskampf

Forskningen omfattar främst ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl. Forskningen berör utveckling av bildanalys och mjukvara med beräkning av olika fysiologiska parametrar för diagnos och prognos av olika sjukdomstillstånd som drabbar hjärta och kärlsystemet. Bl.a. har mätvariabler av tryck, flöde och accelerationstider korrelerats till mätningar vid hjärtkateterisering. Detta har bidragit till tidigare och icke invasiv diagnos av olika typer av sjukliga förändringar inom dessa system. De seniora forskare engagerade i hjärtats avbildning är Professor Frank Flachskampf och Docent Sven-Olof Granstam. Professor Frank Flachskampf är engagerad i internationella riklinjearbeten kring användning av ekokardiografi samt andra metoder inom hjärtats avbildning. Den seniora forskaren engagerad i ultraljudsundersökningar av kärl är Docent Bertil Andrén. Samarbete sker med kardiologi och kärlkirurgi.

Studier av gastrointestinalkanalen

Företrädare Hans Hedenström

Forskningen omfattar tryck och flödesmätningar inom övre och nedre gastrointestinalkanalen samt analys av olika gaser som kan påvisa inflammation inom mag-tarm kanalen. Studier som med bildanalys via en nedsvald videokamera inbyggd i en 2,5 cm lång kapsel används för att identifiera inflammationer och blödningskällor i tunntarmen.

De seniora forskare engagerade i denna forskning är docent Hans Hedenström samt professor Andrei Malinovschi. Samarbete sker med gastroenterologi, barnkirurgi samt kirurgi.

Studier av sjukdomar med integrerad fysiologisk undersökning

Företrädare: Andrei Malinovschi och Hans Hedenström

Genom ergospirometri (arbetsprov med gasutbyte) kan man studera förändringar från såväl lungsystem, hjärt-kärl system och muskelfunktion hos patienter med multipla organförändringar som påverkar patientens arbetsförmåga. Data från dessa undersökningar vägleder behandlingen och prognos av olika sjukdomar och kan användas även som riskstratifiering inför stor kirurgi. Studier görs angående metodens värde vid uppföljningen av patienter med cystisk fibros, KOL och benmärgstransplanterade patienter.

Företrädare för forskningen inom ergospirometri är professor Andrei Malinovschi och docent Hans Hedenström. Samarbete sker främst med barnkliniken, kardiologi, lungmedicin och anestesi.

Andrei Malinovschi

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi

E-post:
andrei.malinovschi[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4291
Senast uppdaterad: 2022-04-08