Koagulation och inflammationsvetenskap

Forskningsgruppen undersöker samspelet mellan blodproppsbildning och inflammation, med fokus på hjärt-kärlsjukdom, speciellt akut kranskärlssjukdom, såsom hjärtinfarkt. Huvudintresset är att studera mekanismer som startar blodkoagulationen med påföljande blodproppsbildning.

I dessa undersökningar arbetar vi translationellt genom att forskning utgår från frågor som väckts inom vården. Forskningen genomförs i laboratoriet och förs sedan förhoppningsvis tillbaka till vården i form av nya metoder för behandling och diagnostik.

Mer specifikt kartlägger vi cellregleringen av det protein, vävnadsfaktorn även kallad tissue factor (TF), som startar blodets koagulation. Exponering av TF på vita blodkroppars yta sker enbart efter stimulering på gennivå. På vissa celler utanför blodbanan och vid speciella sjukdomstillstånd är dock uttrycket av TF konstant uppreglerat och TF spelar en mycket viktig roll vid akut hjärtsjukdom, sepsis och olika cancersjukdomar. Vi har under senare år identifierat två nya mekanismer av betydelse för denna reglering, varav en innefattar en variation i genen till TF.

TF är också en signalerande receptor. När blodkoagulationen startar med att TF binder till ett annat koagulationsprotein i blodet leder detta även till en signal in i cellerna, som bland annat resulterar i produktion av proteiner med betydelse för utveckling av hjärt-kärlsjukdom, kärlbildning, sepsis, sårläkning samt metastasering av tumörer. Forskargruppen kartlägger i detalj dessa signalvägar i cellen och de biologiska funktioner dessa leder till med syfte att finna nya mål för behandling.

För att nå dessa resultat använder vi oss av ett flertal tekniker så som western blot med fluorescens detektion (Odyssey Infrared Imaging System), flödescytometri (BeckamCoulter, FC500), realtids-PCR (TaqMan), Calibrated Automated Thrombogram (trombingenerering), genarrayer och proteinarrayer. Studierna utförs både på humana cellinjer och transfekterade djurcellinjer såväl som på celler och DNA ifrån både små och stora kliniska material.

Vi välkomnar ansökningar för antagning till forskarutbildning eller fördjupningsstudier omfattande 5-20 veckor. Vi söker särskilt studenter från läkar-, apotekar-, biomedicinar-, eller civilingenjörsprogrammen. Om du är intresserad, kontakta professor Agneta Siegbahn.

Pågående projekt