Pågående projekt inom klinisk mikrobiologi

Campylobacter

Campylobacter är den vanligaste bakteriella orsaken till magsjuka och diarréer i västvärlden. Varje år rapporteras omkring 200 000 fall inom EU, men man beräknar att upp till 20 miljoner människor drabbas varje år, vilket tros kosta samhället 2,4 miljarder euro. Campylobacter är en vanlig tarmbakterie hos många djur och de vanligaste smittvägarna till människa är via kontaminerade råvaror, främst kycklingkött och vatten.

Trots att Campylobactersjukdomar har studerats i många år, saknas fortfarande viktig information om samspelet mellan bakterie och människa och hur och varför bakterien orsakar sjukdom hos människan. Vår forskningsstrategi har tre viktiga hörnstenar: 1) studier av bakteriella faktorer, 2) studier av mänskliga faktorer och 3) studier av samverkan mellan bakterier och mänskliga celler på molekylär nivå i olika modellsystem. Vi har studerat många Campylobacterisolat vars arvsmassa vi redan analyserat eller kommer att karaktärisera med hjälp av storskalig sekvensanalys. Dessa fynd kommer sedan följas upp med mer detaljerade studier på specifika gener och molekylära mekanismer som är viktiga för infektionen. När det gäller mänskliga faktorer vill vi först och främst studera betydelsen av de bakterier som ingår i vår normala bakterieflora i tarmen. Vi har varit först med att visa att tarmflorans komposition har betydelse för det hur motståndskraftiga vi är mot Campylobacterinfektion. Slutligen vill vi identifiera vilka molekylära mekanismer som avgör sjukdomsbilden för en Campylobacterinfektion, genom att studera både hur bakterien binder sig till och tar sig in i värdceller i tarmen. Dessa interaktioner aktiverar individuella signalkomponenter i cellerna, vilket påverkar infektionens svårighet. Dessa studier kommer att lära oss om hur och varför Campylobacter gör oss sjuka, samt vilka bakteriestammar som väntas orsaka svår sjukdom och vilka patienter som riskerar att utveckla svår sjukdom och följdsjukdomar. Kunskapen från dessa studier kommer ge oss viktiga ledtrådar för förebyggande åtgärder och behandlingsstrategier.

Klamydiainfektioner hos människor och fåglar

Identifiering av framgångsfaktorer för spridning av klamydiainfektioner

Studier med det genotypningssystem som gruppen utvecklat har visat att vissa genotyper dominerar i många länder. Ett pågående projekt utökar typningen till analys av hela genomsekvenser med målet att identifiera faktorer som leder till den framgångsrika spridningen av vissa genotyper.

Utveckling av prognostiska markörer för klamydia-associerad infertilitet

Chlamydia trachomatis orsakar utomkvedshavandeskap och infertilitet. Till skillnad från den mesta forskningen i detta forskningsfält så fokuserar detta projekt på genetisk polymorfier hos kvinnor. Målet med projektet är att utveckla ett diagnostiskt test som identifierar individer med förhöjd risk för infertilitet. Projektet ingår inom ramen för ett europeiskt konsortium.

Spridningen av Chlamydia psittaci

Chlamydia psittaci är en högrisk-patogen, men kunskapen om överföringsrisken från vilda fåglar till människor är dålig. Detta projekt undersöker förekomsten av C. psittaci i olika fågelpopulationer och relaterar det till risken för överföring till människor. Genetisk karakterisering kan förklara varför vissa utbrott har orsakat hög mortalitet hos människor, medan flertalet infektioner verkar orsaka mild sjukdom.


Utförligare projektbeskrivningar finns på den engelska versionen av sidan.

Senast uppdaterad: 2022-05-06