Forskningstema: Myasthenia Gravis (MG)

Mekanismer som styr störd neuronal och neuromuskulär signalering

Med hjälp av en Mea1k-chip-modell som består av 26 400 platinaelektroder kan vi registrera extracellulära postsynaptiska potentialer från muskel-och nervceller. Vi arbetar både med primära neuron och iPSC-celler som differentierats till motorneuron, kortikala neuron och muskelceller. I detta modellsystem kan vi simulera olika sjukdomar, primärt MG, för att kartlägga temporala förloppet i uppkomst av störd neuromuskulär transmission.  Detta möjliggör individualiserade patientmodeller.

För mer information, se:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6190753/pdf/fphys-09-01424.pdf

Nya biomarkörer vid MG

Vi har lyckats påvisa små icke-kodande RNA; så kallade mikroRNA, där nivåerna av några mikroRNA (miR-150-5p, miR-21-5p och miR-30e-5p) varit förhöjda i blodet vid olika typer av MG. Uppföljande studier pågår för att försöka validera dessa mikroRNA i större kohorter och över tid för att se om de har ett prognostiskt värde. Målet är att försöka utveckla individualiserad behandling för MG-patienter baserat på dessa olika mikroRNA. Vi utvecklar även prediktiva modeller, för att koppla dessa mikroRNA till en proteinprofil.

Doktorandprojekt:

Graviditetsrelaterade komplikationer vid MG

Doktorand: Laura O´Connor

Målet är att studera hälsokomplikationer under graviditeten som kräver slutenvård liksom specifika obstetriska komplikationer som föreligger under graviditeten och förlossningen. Detta är ett doktorandprojekt och primärt en epidemiologisk studie baserad på Socialtyrelsens register. Som delprojekt att studera hur mikroRNA-nivåer ändras under graviditeten eftersom mikroRNA kan vara lovande biomarkörer för MG sjukdomsförloppet.

Samarbetspartner: Professor Anna-Karin Wikström, Obstetrik

Nationell studie av autoimmun encefalit

Doktorand: Sonja Kosek

Målet är att kartlägga prevalensen av autoimmun encefalit gällande olika antikroppar i Sverige. Dessutom en sammanställning av klinisk och neurofysiologisk bild med EEG hos patienter med autoimmun encefalit i region Uppsalas upptagningsområde. I tillägg undersöker ett delprojekt proteinprofilen hos patienter med autoimmun encefalit och försök görs att simulera neuronal signalstörning i Mea1k-chippet.

Samarbetspartner: Docent Joachim Burman, Neurologi

Kartläggning av sjukdomsmekanismer vid MG genom synapsstudier på Mea1k-chippet

Målet med detta projekt är att etablera en in-vitro human cellmodell för MG av humana iPSC celler och studera de molekylära mekanismerna samt signaleringsvägarna i denna modell. Denna modell möjliggör studier av tidsförlopp för de presynaptiska och postsynaptiska händelseförlopp som resulterar i störd neuromuskulär transmission. Ett mål är också att karaktärisera den komplementinducerade attacken på muskelmembranet vid MG.

Samarbetspartner: Docent Mia Lindskog, Neurofysiologi

Senast uppdaterad: 2022-01-24