Lung-, allergi- och sömnforskning

Astma, allergier, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och sömnapné är sjukdomar med stor betydelse för folkhälsan. I vår forskning undersöker vi hur miljöfaktorer påverkar astma och allergier och hur olika överviktsrelaterade sjukdomar som astma, reflux, diabetes och sömnapné hänger ihop. Vi försöker också förbättra prognosen vid KOL genom att studera betydelsen av träning och nutrition.

Inflammation vid astma

Astma är en av våra stora folksjukdomar. Med ökad kunskap om vilken betydelse påverkbara miljöfaktorer som rökning och hemmiljö har, kan det på sikt ge bättre möjligheter att förebygga och minska förekomsten av astma.

Vi ser också att andelen överviktiga ökar i vårt samhälle. Om vi kan få bättre kunskap om hur olika överviktsrelaterade sjukdomar som astma, reflux, sömnapné och diabetes hänger ihop blir det lättare att optimalt behandla personer med fler än en överviktsrelaterad sjukdom.

Allt fler människor i samhället drabbas också av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). För närvarande finns det ingen farmakologisk behandling som avgörande förbättrar prognosen vid KOL. Om vi kan visa att fysisk träning i kombination med nutritionsbehandling och i vissa fall också med tillägg av oxygen ger bättre livskvalité och minskad risk för förnyade sjukhusinläggningar så har vi gjort stora vinster både ur patient- och samhällsperspektiv.

Vi vill undersöka

  • hur aktiv och passiv rökning påverkar risken för astma och prognosen vid astma samt vilken betydelse hemmiljön har för utvecklingen av astma och luftvägsbesvär
  • sambandet mellan gastro-oesophagal reflux, sömnapné och astma.
  • betydelsen av kroniska infektioner vid astma.
  • inflammation i luftvägar och cirkulation under naturlig och experimentell pollenexponering
  • samband mellan utandat kväveoxid, astma, allergi och inomhusmiljö.

Vi vill också

  • klargöra sambandet mellan diabetes, insulinresistens och sömnapné och utröna dom terapeutiska konsekvenserna av detta samband,

  • undersöka sömnrelaterade andningsstörningar och sömnkvalité vid KOL och dess betydelse för hälsorelaterad livskvalitet och prognos.

  • optimera fysisk träning som behandling vid KOL och undersöka betydelsen av oxygen- och nutritionsbehandling vid fysisk träning.

  • klargöra varför undernutrition har en negativ betydelse för prognosen vid KOL.

  • studera betydelsen av systemisk inflammation och kronisk infektioner vid KOL

Christer Janson

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
Christer.Janson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4115
Mobiltelefon:
070-4250441
Senast uppdaterad: 2022-04-08