Translationell Neurokirurgi

Mål

Målsättningen med forskningsprogrammet är att bekämpa traumatisk hjärnskada (THS) som är ett dominerande globalt folkhälsoproblem. Strategin är att studera THS i djurmodeller för att skaffa ny kunskap om mekanismerna bakom utvecklingen av hjärnskadan efter THS och sedan överföra kunskapen till nya behandlingsmetoder inom neurointensivvården. Programmet är en viktig del av Centre of Excellence Neurotrauma (www.neurotrauma.se) vid Akademiska sjukhuset.

Metoder

Enheten för Neurokirurgi har sedan 1986 en väletablerad facilitet för djurstudier av THS. För att simulera den komplexa patobiologin vid human THS (t ex kontusioner, epidurala, subdurala och subaraknoidala blödningar, diffus axonal skada och blandade skadeformer) behövs ett batteri av djurmodeller för olika skadetyper. Vi har etablerat två modeller för fokal kontusionsskada (”Controlled Cortical Contusion” och ”Controlled Cortical Impact”), en blandad skademodell (”Lateral Fluid Percussion Injury”) och en modell för diffus axonal skada (”Central Fluid Percussion Injury”). Modellerna används flitigt internationellt vilket underlättar jämförelser av resultat mellan olika forskargrupper.

Vi har även en modell för intrakraniell tryckstegring på gris som simulerar ett expansivt epiduralhematom med hög relevans för studier av intrakraniell dynamik hos människa. Modellen har stort värde för translationsforskning, såsom utvärdering av nya metoder för övervakning av hjärnskadan hos neurointensivvårds-patienter.

Ett väletablerat batteri av metoder för utvärdering av de funktionella slutresultaten av hjärnskadan, inklusive ”Morris Water Maze”, ”Rotarod” och ”Concentric Square Field Method” finns även. Funktionell utvärdering efter THS har på senare tid tillmätts en allt större betydelse vid utvärdering av nya behandlingsförsök i djurmodeller.

Huvudsakliga forskningslinjer

Studier av sekundära skademekanismer efter THS med fokus på neuroinflammation och traumatisk axonal skada.

Studier av hjärnskyddande läkemedelskandidater som blockerar viktiga sekundära skademekanismer efter THS.

Studier av proteinbiomarkörer för viktiga sekundära skademekanismer efter THS som kan överföras till användning inom neurointensivvården.

Studier av hjärnans energimetabolism, blodflöde och syreförsörjning.

Vi försöker förstå genetikens roll i utfallet efter en hjärnskada genom att använda oss av djurmodeller med transgena möss samt in vitro studier med djur-och patientspecifika stamceller.

Betydelse

Djurförsöksplattformen producerar viktig ny kunskap om sekundära skademekanismer efter THS som kan bidra till:

-utveckling av skräddarsydd behandling för olika typer av THS inom neurointensivvården.

-identifiering av nya angreppspunkter för behandling av THS som kan överföras till neurointensivvården.

Seniora forskare
Anders Lewén, docent (ansvarig för forskningsprojektet)
Fredrik Clausen, docent
Elham Rostami, docent
Per Enblad, professor
Lars Hillered, professor emeritus

Doktorand
Philip Dyhrfort, M.D.

Senast uppdaterad: 2023-03-16