Stroke

Stroke är en vaskulär sjukdom i det centrala nervsystemet som präglas såväl av dess urakuta debut som av dess långtgående konsekvenser för den drabbade och dennes familj. Incidensen av stroke har minskat i Sverige och stora framsteg har gjorts inom akutbehandling, men fortsatt är stroke en folksjukdom som årligen drabbar cirka 25 000 personer i Sverige. Klinisk strokeforskning belyser frågeställningar rörande riskfaktorer för stroke, akut behandling, sekundärprevention, återinsjuknande i vaskulära händelser samt funktionsnedsättning och återhämtning efter stroke.

Ambitionen med våra studier, oavsett om stora kliniska interventionsstudier eller retrospektiva observationsstudier, är att de ska leda till direkt patientnytta inom en kort tidsperiod. Huvudprojekt under de senaste åren är EFFECTS, en prövarledd RCT av antidepressiva läkemedels påverkan på funktionsnedsättning efter stroke, publicerad i Lancet Neurology 2020. Det är Sveriges genom tidernas största RCT inom stroke (N=1500, 35 center), samt den prövarledda TIMING-studien – världens första registerbaserad-RCT (N=888, 32 center), som syftar till att svara på frågan när optimal tidpunkt för insättning av NOAK efter ischemisk stroke föreligger. Protokollet för TIMING publicerades 2017 och preliminära resultat presenterades vid den europeiska strokekongressen ESOC september 2021.

Båda studierna har erhållit medel från Vetenskapsrådet – EFFECTS 31 miljoner; TIMING 18 miljoner, bygger på samarbete mellan specialiteter (neurologi, medicin, kardiologi, rehabiliteringsmedicin och geriatrik) och mellan länder (Sverige, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, och USA).

  1. Andra projekt i gruppen belyser samspel mellan krampsjukdom och stroke, blodtrycksbehandling och intracerebralblödning, samt trombocythämmare och ischemisk stroke/TIA.

Medlemmar i gruppen

Docent Erik Lundström
Docent Signild Åsberg
Doktorand Karl Sjölin
Doktorand Elias Lindvall
Doktorand Oskar Fasth
Doktorand Maria Angerbjörn (Umeå)

Ytterligare information finns på EFFECTS hemsida www.effects.se.

Senast uppdaterad: 2022-03-28