Beroendesjukdom och neuropsykiatri

Sedan lång tid tillbaka bedrivs inom institutionen forskning om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, iatrogent beroende, tidig upptäckt och intervention vid alkoholberoende samt motiv till att dricka alkohol. Det är vanligt att beroende samexisterar med andra psykiatriska tillstånd, exempelvis ADHD, sömnproblem, ångesttillstånd, depression och personlighetssyndrom. Enligt uppdaterade nationella rekommendationer skall man behandla komorbida tillstånd samtidigt. Vår forskning fokuserar på utveckling av metoder för bedömning och behandling i denna komplexa verklighet, med patientens behov i centrum.

De övergripande målen är att undersöka faktorer som påverkar behandlingen vid beroende och ADHD samt att utvärdera nya och komplementära former för behandling. Vi är också intresserade av biopsykosociala faktorer som bidrar till utvecklingen och vidmakthållandet av den psykiska ohälsan.

Medarbetare
 

Mimmie Willebrand, ansvarig forskare
Christina Nehlin Gordh
Katarina Danielsson
Leif Grönbladh
Lena Bergdahl
Tobias Eriksson

Senast uppdaterad: 2023-03-16