Transanhörig – närstående till personer med könsdysfori berättar fritt

Könsdysfori innebär ett lidande som beror på att kroppens utseende inte stämmer med den upplevda könsidentiteten. En markant prevalensökning har noterats de senaste åren, framförallt hos yngre personer. Personer med könsdysfori kan uppleva utanförskap och stigmatisering, vilket kan vidmakthålla psykiska besvär och förhindra personens utveckling, socialisering och integration i samhället. Det finns väldigt lite kunskap kring familjerelationer för personer med könsdysfori. Detta trots att vi vet att närstående är viktiga som stöd, och för att underlätta integrationen efter könsbekräftande behandling.

Syftet med det aktuella projektet är att undersöka närståendes upplevelser av att leva med någon som är under utredning för könsdysfori. Vi avser även undersöka närståendes upplevelser av samhällets och vårdens bemötande av dem och deras anhöriga samt om och hur utredning och behandling har påverkat relationen.

Studien är kopplad till en större klinisk prospektiv studie (Svenska Könsdysforistudien, SKDS) som startades 2016. Alla patienter som givit samtycke till att delta i studien tillfrågas om en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till får kontaktas. Personen som sökt vård för könsdysfori anger då kontaktuppgifter till denna närstående. Den närstående kommer sedan att kontaktas och separat tillfrågas om att delta i den aktuella studien.

Efter att de tillfrågats om studien och givit medgivande så kommer de närstående att genomföra en första intervju via telefon eller genom personligt möte, beroende på vad studiedeltagaren själv föredrar och vad som är praktiskt möjligt. En frågeguide har utarbetats som stöd för datainsamlingen. Deltagarna kommer även att tillfrågas om att delta i en uppföljande intervju med samma tillvägagångssätt, längre fram under deras anhörigas utredning och eventuella behandling. Intervjuerna kommer att analyseras med tematisk analys.

Ansvarig för studien: Sara Sylvén

Senast uppdaterad: 2023-03-16