Svenska Könsdysforistudien, SKDS

När man talar om könsidentitet brukar man mena det kön en person själv upplever sig tillhöra och identifierar sig med. Det kan till exempel vara kvinna eller man, ingetdera eller någonstans däremellan. Om en person har en könsidentitet som inte stämmer överens med det kön denne tilldelats vid födseln, och samtidigt upplever en stark motvilja till sin egen kropp kan detta orsaka svårt obehag och lidande. Detta tillstånd kallas för könsdysfori.

Svenska könsdysforistudien är en nationell multicenterstudie som pågått sedan 2016. Studien rekryterar patienter med könsdysfori, under utredning eller behandling, som har kontakt med psykiatri och endokrinologi i Umeå, Uppsala, Alingsås, Göteborg, Linköping, Malmö, Lund och med barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm. I dagsläget har studien omkring 400 deltagare och ytterligare 458 individer ingår i studiens kontrollgrupp. Rekrytering och datainsamling pågår fortlöpande och väntas vara avslutad först någon gång under 2021.

Det övergripande syftet med studien är att bidra till ökad kunskap kring uppkomst av könsdysfori samt att identifiera viktiga faktorer som förknippas med bättre utfall när det gäller själva könsdysforin, somatisk och psykisk hälsa, livskvalitet, arbetsförmåga, utbildning och upplevt socialt stigma. Detta kan förhoppningsvis leda till förbättrad vård för personer med könsdysfori i framtiden.

Studien består av flera olika delar. Deltagarna får besvara webbenkäter med frågor rörande bland annat mående och personlighet, genomföra kognitiva tester före- och efter hormonell behandling och lämna salivprov för genetisk analys. Nytt i studien är att det nu finns möjlighet att analysera deltagarnas mjölktänder och PKU-prov. Detta för att hitta eventuella samband med könsdysfori och exponering för olika ämnen under fostertiden och tidigt i livet. Deltagarna väljer själva vilka av studiens delar de vill delta i.

Resultaten från studien kommer enbart att offentliggöras på gruppnivå.

Delstudier och resultat

Ett mindre antal delstudier har redan genomförts och resultat från dessa har presenterats på vetenskapliga konferenser och/eller sammanställts i manuskript. Områden som undersökts är bl.a. självskadebeteenden och ätstörningsproblematik, samt preferenser när det gäller könsbekräftande behandling. Dessutom har det gjorts en validering och psykometrisk utvärdering av the Transgender Congruence Scale (TCS). Just nu pågår det även en anhörigstudie och insamling av mjölktänder och PKU-prover för analys av miljösubstanser har påbörjats.

Referenser

  • Fotios Papadopoulos, Margrete Aspvall, Attila Fazekas, Nils Thelin, Louise Frisén, Ulrika Beckman, Lotta Sandström. Suicidal behaviour and deliberate self-harm among transgender people seeking gender-affirming therapy in Sweden – Data from SKDS. SFTH 22 November 2019
  • Stavros I Iliadis, Cathrine Axfors, Agnes Friberg, Ulrika Beckman, Attila Fazekas, Louise Frisen, Lotta Sandström, Nils Thelin, Jeanette Wahlberg, Maria Södersten, Fotios C Papadopoulos. Transgender Congruence Scale (TCS): psychometric properties and concurrent validity in the Swedish setting. Submitted for publication
  • Lovisa Rasmusson, Ulrika Beckman, Attila Fazekas, Louise Frisén, Lotta Sandström, Nils Thelin, Alkistis Skalkidou, Fotios C Papadopoulos. Preferences in gender affirming treatment and fertility preservation among trans people in Sweden. Epath 11-13 April 2019
  • Amanda Gunnarsson, Ulrika Beckman, Attila Fazekas, Louise Frisén, Lotta Sandström, Nils Thelin, Fotios C Papadopoulos. Symptoms of disordered eating among trans people seeking gender-affirming therapy in Sweden. Epath 11-13 April 2019

Länk till EPATH: https://epath.eu/wp-content/uploads/2019/04/Boof-of-abstracts-EPATH2019.pdf

Studien har en styrgrupp med följande medlemmar:

Fotios Papadopoulos, överläkare psykiatri, Uppsala
Alkistis Skalkidou, överläkare gynekologi, Uppsala
Owe Bodlund, överläkare psykiatri, Umeå
Lars-Göran Sjöström, överläkare endokrinologi, Umeå
Åsa Tivesten, överläkare endokrinologi, Göteborg
Ulrika Beckman, psykolog, Alingsås
Attila Fazekas, chefsöverläkare psykiatri Malmö
Nils Thelin, överläkare psykiatri, Linköping
Jeanette Wahlberg, överläkare endokrinologi, Linköping
Louise Frisén, överläkare barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm

För frågor angående studien kontakta: skds@neuro.uu.se (Fotios Papadopoulos)

Senast uppdaterad: 2022-01-11