SD-BERA (SensoDetect®-Brainstem Evoked Response Audiometry) som objektivt diagnosstöd vid schizofreni och vuxen-ADHD och andra diagnoser.

SD-BERA som står för SensoDetect®-Brainstem Evoked Response Audiometry är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som bygger på hjärnstamsaudiometri. Med SD-BERA-metoden stimuleras hörseln med upp till 13 specifikt framtagna ljud via hörlurar, medan den som undersöks sitter bekvämt tillbakalutad i en fåtölj. Man registrerar svaret i hjärnstammen med hjälp av elektroder fastsatta med elektrodpasta i pannan och bakom öronen. Mätsvaren åskådliggörs som vågsvarsprofiler som digitaliseras för beräkning av en rad variabler, vilka även kan tolkas automatiskt.

Undersökningen ger information om hur hörselnerven och hörselbanorna i hjärnan behandlar olika ljud. Resultaten kan framöver komma att fungera som stöd vid diagnostisk utredning inom psykiatri/neuropsykiatri och bidra till ökad förståelse kring hjärnans funktion.

Bakgrunden till projektet är att andra forskare funnit att mätsvaren vid hjärnstamsaudiometri kan vara förändrade på olika sätt vid vissa psykiska sjukdomar i jämförelse med personer utan psykiska problem. Patologiska vågsvarsprofiler har tidigare påvisats i öppna studier bl a vid schizofreni och ADHD. Profilerna är sinsemellan helt olika för schizofreni och ADHD och båda avviker helt från mönstret hos friska kontroller. I vår studie undersöks omman under blindade förhållanden kan bekräfta dessa fynd.

Projektet planeras innefatta upp till 210 studiepersoner, dels patienter med diagnoser schizofreni, schizoaffektivt syndrom, bipolär I, ADHD, förstagångspsykos eller prodromalpsykos, dels friska kontroller.

Analysresultat för 162 personer visar efter kodbrytning preliminärt på en sensitivitet och en specificitet över 80%, vilket är lovande. Fördjupad analys pågår inför publicering. Fortsatta studier är under planering.

Eftersom det rör sig om en metodutvecklingsstudie, så kommer resultaten enbart attoffentliggöras på gruppnivå. Det innebär att resultat för enskilda studiedeltagare inte kommer att lämnas ut.

Ansvarig forskare: Eva Baghdassarian

 

Detta forskningsprojekt pågår sedan 2009 vid Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade (f.d. Ungdomsteamet), verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatriskt vård,Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset.

Projektet har godkännande från etisk kommitté. Personal har utbildats i att genomföra registreringarna med mätapparatur placerad i Uppsala.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-01-11