Magnetstimulering av hjärnan vid schizofreni och depression (MA-SCH-DEP)

Transkraniell magnetstimulering av hjärnan har etablerats som en ny metod för behandling av depression de senaste 20 åren. Metoden bygger på att man skickar en hastigt växlande ström genom en elektromagnetisk spole och på så sätt alstrar ett magnetiskt fält, som i sin tur skapar en ström i närliggande hjärnceller. På detta sätt kan man aktivera eller dämpa nätverk i hjärnan.

Bristande motivation och oförmåga att känna tillfredställelse, så kallade negativa symtom, är symtom vid såväl schizofreni som depression och som i många fall är svårbehandlade med läkemedel.

Vårt projekt syftar till att utvärdera behandlingseffekten av magnetstimulering av hjärnan vid negativa symtom hos patienter med schizofreni eller depression med ett optimerat behandlingsprotokoll. Ett annat syfte är att öka förståelsen för de neurobiologiska processerna som förekommer i samband med denna behandling.

Det optimerade behandlingsprotokollet kallas theta burst stimulation (TBS). TBS är dessutom mer tidseffektivt och kan minska den dagliga behandlingstiden från cirka 40 minuter till drygt 10 minuter. Hela behandlingskurens längd kan också kortas från cirka 4 veckor till 2 veckor. Det negativa symtomen tros ha med underfunktion i ett nätverk som bland annat inbegriper området mitt fram över pannloberna och det är där magnetstimuleringen kommer ges.

Vi kommer att mäta patienternas symtomförbättring med därtill avsedda, väletablerade skalor. Även diverse biologiska parametrar kommer undersökas hos patienterna, bland andra olika hjärnaktivitetsmått (hjärnans retbarhet och EEG svar på avvikande stimuli), autonoma nervsystemets balans (t.ex. hur hjärtrytmen varierar och hudkonduktans). Därtill kommer vi att mäta den kognitiva nivån med olika datoriserade test.

Forskargrupp:

Robert Bodén

Johan Bengtsson

Elin Thörnblom

Erik Olsson (på inst för folkhälsovetenskap)

Caroline Wass (samarbetspartner från Göteborgs Universitet)

Senast uppdaterad: 2022-01-11