Öronakupunktur alternativt kognitiv beteendeterapi vid insomni

Sömnbesvär är ett vanligt förekommande och växande problem hos svenska befolkningen och förekommer mest hos kvinnor samt i socioekonomiskt svaga grupper. Intresset för komplementära, icke-medicinska behandlingsmetoder vid kroniska sömnbesvär ökar för att undvika läkemedelsberoende.

I dagsläget rekommenderas kognitiv beteendeterapi (KBT) vid sömnproblematik. Alla personer kan dock inte tillgodogöra sig behandlingen. Öronakupunktur används inom psykiatrisk vård, både nationellt och internationellt och däribland som behandling mot sömnproblem. Det är en kostnadseffektiv behandlingsform som är lätt att implementera på vårdcentraler och andra vårdande instanser. I dagsläget finns ej tillräcklig vetenskaplig evidens för att kunna dra slutsatser om att använda öronakupunktur inom vården som ett behandlingsalternativ vid insomni, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) betonar vikten av en icke-farmakologisk behandling av sömnproblem samt att mer forksning inom området bör prioriteras. I detta projekt avser vi att undersöka huruvida öronakupunktur har liknande effekt som kognitiv beteendeterapi beträffande subjektiv och objektiv sömn- och livskvalitet hos män och kvinnor som lider av insomni. Vi tittar även på huruvida symptom av ångest och depression samt sömnläkemedelskonsumtion påverkas. Vi hoppas att med hjälp av denna forskning fylla flertalet kunskapsluckor beträffande akupunkturforskning vid insomni.

Medarbetare:

Lena Bergdahl
Kristina Haglund
Jan-Erik Broman
Lars von Knorring
Anne H Berman, Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Agneta Markström, Inst. för medicinska vetenskaper, Lung-allergi- och sömnforskning

Senast uppdaterad: 2023-03-16