Vård för självskadebeteende - patienters och personals erfarenheter

Syftet med detta forskningsprojekt är att bidra till förbättring av vården för patienter med självskadebeteende genom att öka förståelsen för och kunskapen om både patienters och personals perspektiv på självbestämmande, makt och ansvar i samband med sluten psykiatrisk vård för självskadebeteende.

Studier har visat att patienter som vårdas för självskadebeteende inom psykiatrisk vård upplever brister i vården. Kritiken berör i första hand personalens bemötande. Samtidigt rapporterar personal upplevda svårigheter då de vid vård av denna patientgrupp tvingas att samtidigt balansera etiska, juridiska och medicinska krav och behov. Inom personalgruppen kan även konflikter uppstå då de professionella varierar i hur de balanserar dessa samtidiga perspektiv.

Studier av vård för patienter med självskadebeteende görs ofta med ett perspektiv, antingen etiskt, juridiskt, medicinskt eller omvårdnadsperspektivet. Likaså brukar de antingen undersöka patienternas eller personalens perspektiv. Denna intervjustudie har för avsikt att integrera flera perspektiv i analysen av såväl patienters som personals berättelser

Patienter med erfarenhet av slutenvård för självskadebeteende kommer att intervjuas. Professionella kommer att intervjuas, läkare och sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av slutenvård för patienter med självskadebeteende. Studien påbörjas under hösten 2021. Intervjuerna kommer att spelas in, innehållet skrivas ut och analyseras kvalitativt genom innehållsanalys. Etiska och juridiska perspektiv kommer att beaktas samtidigt.

Resultatet av studien kommer att presenteras för, och diskuteras med, personal och patientföreningar med syfte att bidra till förbättring av slutenvården för patienter med självskadebeteende

Är du intresserad av att veta mer? Här finns den fullständiga forskningspersoninformationen för patienter och för personal. Du kan också mejla medsciasp@uu.se för att få mer information.

Vi som är ansvariga för projektet är:

Caisa Öster, docent i vårdvetenskap
psykiatrisjuksköterska
caisa.oster@neuro.uu.se

Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi
universitetslektor i biomedicinsk etik
Centrum för forsknings- och bioetik
jessica.nihlen-fahlquist@crb.uu.se

Mia Ramklint, professor i barn och ungdomspsykiatri
specialistläkare i psykiatri
mia.ramklint@neuro.uu.se

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt
anna-sara.lind@jur.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-02-04