Jonas Oldgren tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2022

2023-05-29

Porträttbild av Jonas Oldgren.
Jonas Oldgren

Region Uppsalas forskningspris tilldelas varje år fem personer som genom sin patientnära forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar inom hälso- och sjukvården. Jonas Oldgren, överläkare och professor, vid institutionen för medicinska vetenskaper är en av de fem pristagarna som tilldelats priset 2022.

Priset instiftades 2009 av regionstyrelsen och tilldelas anställda inom Region Uppsala som genom sin patientnära forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården. Prefekter med ansvar för kliniska områden nominerar kandidater. En extern granskningskommitté med bred klinisk vetenskaplig kompetens har ombetts att rangordna de nominerade enligt de av regionstyrelsen fastställda kriterierna.

Jonas Oldgren, överläkare och professor, får priset för sitt långvariga arbete inom klinisk koagulationsforskning med innovativa och mycket stora studier som bidragit till en genomgripande förbättring av behandling av den allvarliga folksjukdomen förmaksflimmer. Han har i många år bedrivit forskning om blodproppsorsakade hjärt-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt och förmaksflimmer.

I en ständig strävan efter förbättring deltar Jonas just nu i utvärderingen av en helt ny typ av blodförtunnande läkemedel som kan vara ännu säkrare och effektivare. De positiva resultaten motiverade en ny global megastudie där den första svenska patienten rekryterades på Akademiska i februari 2023. Baserat på Jonas engagemang i studiens ledning och hans intresse för ny studiemetodik har Sverige valts ut som ett av sex länder som även genomför studien vid ett ”virtuellt” studiecenter, som kommer att skapas på Uppsala kliniska forskningscentrum.

Övriga pristagare är Sten Rubertsson, överläkare och professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Bengt Sandén, överläkare och docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Lena Wettergren, sjuksköterska och professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, samt Anders Wanhainen, överläkare och professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Senast uppdaterad: 2023-02-01