VR-bidrag, Per-Ola Carlsson

2017-10-30

Per-Ola Carlsson ansökan hade titeln "Translationella studier av insulinproducerande celler framtagna från inducerade pluripotenta stamceller"

Insulinproducerande celler framtagna från embryonala stamceller eller inducerade pluripotenta stamceller har visats kunna bota diabetiska möss och dessa celltyper är mycket intressanta att introducera som behandling och bot för typ 1 diabetes. En förutsättning för framtida kliniska studier är emellertid visad säkerhet och effektivitet av cellerna i experimentella studier. Detta forskningsprojekt behandlar den helt ostuderade frågan kring hur celltransplantaten ska utformas och var i kroppen de ska sättas in. Hittills har inga av de platser som övervägts eller testats vid klinisk transplantation av Langerhanska öar prövats. Vi kommer att göra jämförande studier av stamcellsderiverade insulinproducerande celler transplanterade till olika organ. Våra studier inriktas på insulinproducerande celler framtagna från inducerade pluripotenta stamceller, det vill säga kroppsegna celler som omprogrammerats. Genom hudbiopsier fås bindvävsceller som på detta sätt blir till insulinproducerande celler. Detta förfarande möjliggör användandet av den diabetessjuka patientens egna celler för att skapa insulinproducerande celler. Detta gör att immunnedsättande läkemedel kanske helt kan undvikas vid transplantation. Vi kommer också med biomaterialtekniker bekläda de stamcellsderiverade insulinproducerande ö-strukturerna med stödjestamceller för att underlätta de insulinproducerande cellernas överlevnad och funktion.

Projektet utförs i nära samarbete med stamcellsforskare vid Helsingfors universitet.