VR-bidrag till Dan Norbäck för ett svensk-kinesiskt samarbetsprojekt

2018-01-09

Dan Norbäck har beviljats bidrag av Vetenskapsrådet för ett projekt om hälsoeffekter av luftmiljön ute och inomhus. Projektet sker i samarbete med Zhuohui Zhao, Fudanuniversitetet i Shanghai.

Det övergripande målet är att studera hälsoeffekter hos barn i olika delar av Kina av luftföroreningar från utomhusmiljön men även av klimatet och exponeringar inomhus i hem och skolor. De hälsoeffekter som studeras är astma, rinit, eksem, lungfunktion och inflammation i luftvägarna (FeNO-mätning). Effekter av aktuell exponering men även exponering under graviditeten och tidigare i livet kommer att undersökas. Två stora enkätstudier bland förskolebarn och grundskoleelever genomförs i sju städer i hela Kina. Studien bland förskolebarn undersöker trender vad gäller hälsa, bostadsmiljö och luftföroreningsnivåer över en 10-års period genom att jämföra med tidigare data som vi samlat in från dessa städer. Skolelevstudien är en tvåårsuppföljning av barn i lågstadiet. Dessutom görs en detaljerad skolmiljöstudie i Shanghai och rurala områden nära Shanghai. Skolmiljöstudierna görs för att identifiera riskfaktorer för barnens hälsa i utomhusmiljön, skolan och bostaden. Slutligen görs två panelstudier, en i södra Kina och en i norra Kina, för att studera kortvariga effekter på luftvägarna av kortvarig variation av luftföroreningar utomhus, bland annat PM2.5. Projektet har hög relevans för folkhälsoarbetet eftersom det omfattar hälsoeffekter av luftföroreningar inomhus och utomhus i Kina.