Tilldelning av forskningsanslag från Vetenskapsrådet 2020

2020-11-25

Thomas Tängdén har tilldelats bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö i Vetenskapsrådets senaste utlysning. Andrei Malinovschi och Eva Lindberg, båda forskare och läkare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, har tilldelats 2,4 miljoner kronor vardera i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Deras projekt handlar om användning av antibiotika för ökad klinisk effekt och mindre resistensutveckling, KOL och obstruktiv sömnapné under REM-sömn.

Alla tre forskarna är verksamma vid institutionen för medicinska vetenskaper och arbetar klinisk på Akademiska sjukhuset. Thomas Tängdén, docent i infektionsmedicin och överläkare vid infektionskliniken, tilldelas Vetenskapsrådets bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö. Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma möjlighet att bedriva forskning parallellt med att man utvecklar sin kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen. Bidragsbeloppet är 5 550 000 kr fördelat på tre år. Andrei Malinovschi, professor och överläkare verksam inom klinisk fysiologi, och Eva Lindberg, professor och överläkare verksam inom lung- och sömnmedicin, tilldelas totalt 2 400 000 kr vardera.

– Jag kommer att använda medlen till ett forskningsprojekt som kan bidra till en bättre och mer individanpassad användning av antibiotika. I projektet ingår interventioner för rationell förskrivning på sjukhus, kliniska behandlingsstudier och en kartläggning av antibiotikas negativa effekter på tarmens normalflora hos friska försökspersoner. Vi kommer också att utveckla nya laboratoriemetoder för att hitta kombinationer av antibiotika som genom att samverka synergistiskt fungerar även mot multiresistenta bakterier som det idag saknas effektiv behandling för, säger Thomas Tängdén.

Projektet utgår från problemet med resistensutveckling och brist på nya antibiotika. Interventionerna inkluderar bland annat en ny mobilapplikation för behandlingsstöd vid infektioner och införande av antibiotikaronder på sjukhuset. Moderna mikrobiologiska och metagenomiska metoder används för att påvisa samband mellan val av preparat och dosering, bakteriernas genetiska uppsättning och effekt. Målsättningen är att förstå hur antibiotika ska användas optimalt för att uppnå god behandlingseffekt men samtidigt minska risken för biverkningar och uppkomst av resistens.

Andrei Malinovschi kommer att använda medlen till ett forskningsprojekt som handlar om att utvärdera verktyg för tidig identifiering av risk för att utveckla KOL och bedömning av KOL prognos. Projektet kommer att fokusera både på värdet av olika lungfunktionstester, såsom forcerad oscillationsteknik, samt biomarkörer i blodet och utandningsluft. Studierna kommer att engagera flera forskargrupper både i Sverige samt Belgien och Italien.

– Jag hoppas att klargöra om dessa lungfunktionsundersökningar är användbara för tidig upptäckt av personer som riskerar att utveckla KOL. Vi hoppas också identifiera enkla biomarkörer i blod med potential att komma till snabb användning i kliniken för att både hitta vilka individer som riskerar att utveckla KOL samt vilka personer med redan känd KOL som löper större risk att försämras, säger Andrei Malinovschi.

Senast uppdaterad: 2023-02-01