Mer om institutionen

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är en klinisk institution inom medicinska fakulteten med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset.

Administrativ personal
På den här sidan presenteras institutionens administrativa personal. Du kan här se vilka huvudsakliga arbetsuppgifter var och en har samt vem du kan vända dig till i olika frågor.

Fakturaadress
Läs om institutionens fakturahantering, organisationsnummer mm.

Institutionsledning
På sidan återfinns namn och kontaktuppgifter till prefekt, ställföreträdande prefekt samt till administrativa samordnare vid institutionen.

Institutionsstyrelsen
I institutionsstyrelsen formas inriktning och strategier för institutionen. Här hittar du styrelsemedlemmarna för innevarande period. Protokoll från det senaste årets möten i institutionsstyrelsen finns att läsa för den som är intresserad.

IT-information
Institutionen har en it-support med funktionsmailen helpdesk@rudbeck.uu.se. Formulär för anmälan till katalogdatabasen finns här.

Lika villkor
På denna sida finns information om arbetet för lika villkor vid instititutionen, lika villkorsgruppen och olika dokument, inklusive institutionens handlingsplan för lika villkor.