Information om registerbaserad uppföljning av studien om “deppighet” som genomfördes vid Uppsala gymnasieskolor 1991-1993

Under åren1991-1993 genomfördes en studie på gymnasieskolorna i Uppsala där både ungdomar med och utan depression intervjuades. De deltagare som då var positiva till att resultaten skulle följas upp lämnade sitt personnummer. Övriga berörs inte av den uppföljning som nu är aktuell.

Deltagarna kontaktades på nytt under perioden 2006-2008 för en uppföljande intervju.

Med start under hösten 2016 genomförs en ny uppföljande studie. Den här gången kontaktar vi inte deltagarna personligen, utan använder uppgifter från de nationella register som finns i Sverige. En sådan studie kan ge viktig kunskap om hur det går senare i livet för ungdomar som drabbas av depression.

Studien görs i samarbete med forskare i hälsoekonomi vid Uppsala universitet och Region Örebro län. De kommer att använda registeruppgifterna för att uppskatta de ekonomiska följderna av att drabbas av depression tidigt i livet. Resultaten kan leda till att psykisk ohälsa hos unga prioriteras på ett annat sätt i framtiden.

De register som finns hos myndigheterna Statistiska centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Brottsförebyggande rådet (Brå) kommer att användas. Registren innehåller uppgifter om sådant som sjukvård, sjukskrivning, sysselsättning, och lagföringsbeslut.

Varje person kommer att kodas som ett nummer innan uppgifterna lämnas ut från myndigheterna. Därmed kan uppgifterna inte kopplas direkt till någon enskild person. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL och studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Du som deltog i studien får gärna kontakta mig om du vill att dina uppgifter ska strykas från denna registerbaserade uppföljning. Om du har andra frågor om studien är du självklart också varmt välkommen att höra av dig.

Ulf Jonsson
docent/leg. psykolog
Institutionen för neurovetenskap, BUP
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
tel. 070-162 41 38
ulf.jonsson@neuro.uu.se

Last modified: 2022-01-11