En meta-analys av posttraumatisk stress hos överlevande från katastrofer och stora olyckor

Det finns idag ingen publicerad studie som har undersökt kvantitativt om andelen drabbade med PTSD varierar systematiskt mellan olika katastrofer beroende på egenskaper hos händelsen, populationen, eller studien.Det är av stor vikt att komma närmare en mer precis bedömning av hur många som har höga nivåer av psykisk belastning och potentiellt kan behöva aktiva insatser samt hur denna andel skiljer sig mellan olika typer av händelser.
Syftet med föreliggande projekt är att förstå skillnader i nivåer av posttraumatisk stress hos katastrofdrabbade efter olika händelser och undersöka om metodologiska och situationsbundna faktorer kan förklara skillnader i dessa nivåer.
Relevanta studier som har identifierats genom forskningsdatabaser, tidigare översikter och referenslistor sammanställs avseende relevanta metodologiska och situationsbundna variabler. Studierna har begränsats till att gälla sådana som avser katastrofer som i vid mening korresponderar till Socialstyrelsens definition av allvarliga händelser (SOSFS 2005:13) och som har undersökt direkt drabbade.
 

Projektansvarig: Filip Arnberg

Filip Arnberg

Programme Director at National Centre for Disaster Psychiatry

Email:
Filip.Arnberg[AT-sign]neuro.uu.se

Programme Director at Department of Medical Sciences, National Centre for Disaster Psychiatry - KcKP

Email:
filip.arnberg[AT-sign]neuro.uu.se
Last modified: 2022-01-11