TROL (TRaumafokuserad behandling OnLine)

TROL-studien: Erfarenheter av traumafokuserad OnLine-behandling under covid-19 pandemin

Vad handlar studien om

Studien handlar om behandlares erfarenheter av arbete med traumafokuserad psykoterapi under Covid-19 pandemin 2020/ 2021

Covid-19 pandemin är en ovanlig händelse som påverkar oss alla på olika sätt.  Syftet med denna studie är att kartlägga behandlares erfarenheter av att tillämpa psykoterapeutisk behandling av traumarelaterad psykisk ohälsa under en period då möjligheten att träffa patienter rent fysiskt har varit starkt begränsad på grund av Covid-19 pandemin. Det finns få studier om erfarenheter av att arbeta direkt med traumafokuserad behandling på distans, d.v.s. då behandlare och patient kommunicerar i realtid, inom detta område. Därför kan behandlares erfarenheter av detta vara värdefulla kunskaper för alla som arbetar inom vården.

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Vilka kan delta i studien?

Vi är intresserade av dig som under det senaste året har erfarenheter av att ha behandlat och dig som inte har behandlat patienter på distans i någon traumafokuserad behandlingsmetod, såsom exempelvis EMDR eller TF-KBT, antingen i offentlig eller i privat verksamhet. Vi är också intresserade av dina erfarenheter av eventuella hinder för att behandla patienter under covid-19 pandemin.

Vad krävs av mig?

Om du tackar ja till att medverka i studien kommer vi be dig att fylla i en enkät som du får tillgång till via en länk som skickas till den e-postadress du uppger vid anmälan. Enkäten innehåller några frågor om din bakgrund och om dina erfarenheter av att behandla eller avstå från att behandla patienter med traumafokuserade behandlingsmetoder under Covid-19 pandemin.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Det finns inga kända risker för din fysiska eller psykiska hälsa med att delta i projektet. Det kan upplevas som tröttande att besvara frågeformulär men vi har ansträngt oss för att hålla nere antalet frågor. Du kan när som helst avbryta din medverkan om du inte längre vill delta i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Alla handlingar beträffande din medverkan i denna studie kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Personuppgifter ersätts med en kod för att skydda enskilda personer och läggs in i ett dataregister som tillhandahålls av Uppsala universitet. Dina personuppgifter och svar från enkäten kommer att lagras på ett säkert sätt i ett digitalt register och endast vara tillgänglig för behörig personal. Avsikten med registret är att sammanställa svaren på ett korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter går inte att koppla till dina svar annat än genom en kodnyckel som förvaras vid Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri och endast är tillgänglig för behörig personal. Avidentifierad information kan komma att delas i samband med publicering i vetenskapliga tidskrifter för att främja kunskapsområdet. 

Forskningshuvudman är Uppsala universitet. Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet (dataskyddsombud Jacob Håkansson, 018-471 20 70). Deltagare skyddas av Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation).  

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som behandlas, begränsa behandlingen av dina uppgifter, och vid behov få eventuella fel rättade. Du har då också rätt att begära att dina data förstörs. Data sparas i tio år. Om du vill ta del av de uppgifter som sparats om dig kontaktar du ansvarig forskare enligt uppgift i slutet av detta dokument. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Tidsåtgång

Enkäten beräknas att ta 15 minuter.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Om du är intresserad av att ta del av resultatet av projektet är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Kerstin Bergh Johannesson.

Ersättning

Ingen ersättning ges för deltagande i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka framtida vård eller behandling.

Har du några frågor?

Om du har frågor rörande undersökningen kan du kontakta oss antingen per telefon, via e-post alternativt skriva till oss.

Ansvarig för studien är: Kerstin Bergh Johannesson, psykolog, med dr, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, 751 24 Uppsala, e-post: kerstin.bergh.johannesson@neuro.uu.se

Om du önskar delta

Här registrerar du dig för studien och samtycker till att delta. 

Klicka här för att komma till anmälan

 För mer information, kontakt via: trol@neuro.uu.se

Last modified: 2022-01-11