Rapporter och böcker vid KcKP

Behandlares erfarenheter av arbete med traumafokuserad psykoterapi via nätet under coronapandemin

Vi har begränsad kunskap om att ge psykoterapi via videolänk för psykiska trauman. Under coronapandemin var vi många som undrade hur det skulle gå att ge dessa behandlingar när inte både terapeut och patient är i samma rum, eftersom terapin emellanåt är emotionellt intensiv. Denna rapport har därför undersökt hur terapeuter i Sverige faktiskt upplevde traumabehandling via videolänk. Rapporten är en pusselbit i arbetet att lära av erfarenheterna av att ge traumabehandling på distans. Den riktar sig till personal som planerar eller utför vård till personer med psykiska besvär, särskilt psykiskt trauma. Behandlares erfarenheter av arbete med traumafokuserad psykoterapi via nätet under coronapandemin.

Inventering av kapacitet för vård av traumarelaterad psykisk ohälsa i Sverige 2019/2020

Ur ett hälsoperspektiv är det väsentligt att undersöka vilken kapacitet som finns i Sverige vad gäller förmåga till diagnostik och behandling av traumarelaterad problematik. 

Denna rapport är en uppdatering av en tidigare undersökning om tillgängligheten till specialiserad vård i Sverige som gjordes av personal vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 2005. Det aktuella arbetet påbörjades hösten 2018, men information inhämtades även under 2019 och till viss del under 2020. Rapporten riktar sig till den som vill få en överblick över de mera specialiserade resurser som landets regioner har för vård av traumatiserade barn och vuxna. Den är en del i det arbete som bedrivs vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri för att följa utvecklingen inom landet vad gäller vår förmåga att avhjälpa psykisk traumatisering. Inventering av kapacitet för vård av traumarelaterad psykisk ohälsa i Sverige 2019/2020

Sjukvård och medier i samspel vid allvarlig händelse: Erfarenheter från KAMEDO-rapporter under 20 år

I många år har kunskap och erfarenheter från katastrofer samlats i rapportform i något som kallats katastrofmedicinska observationer, KAMEDO. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har 2018 sammanställt de observationer om samspelet med medier i katastrofinsatser som finns i rapporterna. Sammanställningen tydliggör mönster i samspelet och pekar på återkommande brister och styrkor som kan fungera som underlag för kris- och katastrofplanering framöver. Sjukvård och medier i samspel vid allvarlig händelse: Erfarenheter från KAMEDO-rapporter under 20 år

Ny rapport - En översikt av femton års forskning efter tsunamikatastrofen

En rapport från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri sammanfattar huvudfynden från femton år av publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter som berör psykosociala aspekter för nordiska tsunamidrabbade under de 15 år som gått sedan händelsen.
Psykosociala konsekvenser av tsunamikatastrofen 2004 ur ett nordiskt perspektiv: En översikt av femton års forskning. Rapport nr 2019:1. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Bergh Johannesson, K. (2019). 

Psykologisk första hjälp

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP, i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO (2018). Klicka här för att läsa som pdf, det går även att beställa handboken som tryck för 90 kr /st.

Krisstöd vid allvarlig händelse

Socialstyrelsens dokument "Krisstöd vid allvarlig händelse" har reviderats av en arbetsgrupp vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri bestående av Filip Arnberg, Kerstin Bergh Johannesson, P-O Michel och Moa Manheimer mfl., 2018.

Scandinavian Star 1990

Norska stortingets kommission publicerade 2017, en kartläggning om branden på passagerarfärjan Scandinavian Star 1990. Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kckp, har medverkat i en del av rapporten som handlar om hälsoläget hos de överlevande och anhöriga. Klicka här för att läsa intervjun samt delrapporten om överlevnde och anhöriga på Nationellt Centrum för Våld och Traumatisk Stress (NKVTS) webbsida.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Rapport: Blivande psykologers och socionomers utbildning i psykotraumatologi

En kartläggning av utbildningen på psykolog- och socionomprogrammen vid Sveriges högskolor och universitetet

Socialstyrelsen fick 2013 regeringens uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavården inom hälso- och sjukvården (Dnr 25031/2013) för att stödja landstingens arbete med att upprätta planer för traumavården och beredskap för att kunna omhänderta många svårt skadade vid en allvarlig händelse i Sverige. 

Inom ramen för detta uppdrag genomförde Kerstin Bergh Johanesson och Kristina Bondjers vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en inventering av i vilken omfattning utbildning i psykotraumatologi förmedlas inom landets psykolog- och socionomprogram.

Resultatet av denna inventering presenteras i föreliggande rapport. Undersökningen tyder på att området psykotraumatologi förefaller vara eftersatt vid svenska psykolog- och socionomutbildningar. Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet på grund av låg svarsfrekvens (50%).

Rapprten är ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens rapport om traumavård vid allvarlig händelse (Dnr 11.1-19286/2015). Klicka här för att läsa hela rapporten i pdf-format.

Rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

Caisa Öster och Kerstin Bergh Johannesson vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.

Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande. Klicka här för att läsa hela rapporten.

Sex år efter tsunamin. Hur återhämtar sig drabbade

En studie vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala har närmare undersökt den långsiktiga förekomsten av belastande posttraumatiska stressreaktioner efter tsunamikatastrofen 2004. Över 2000 svenska turister har besvarat enkäter vid 1, 3 och 6 år efter händelsen.

Studien, som har publicerats i Journal of Anxiety Disorders, Johannesson, KB., Arinell, H., Arnberg FK. Six years after the wave. Trajectories of posttraumatic stress following a natural disaster. Journal of Anxiety Disorders, 2015, vol 36, 15-24, är unik på så vis att man kunnat följa den undersökta gruppen under så lång tid samt att man haft tillgång till en jämförelsegrupp, något som är ovanligt inom denna typ av forskning. Klicka här för att läsa hela press meddelandet.

Efter terrordådet i Paris: du är inte ensam om att må dåligt

Trots att terrordådet 2015 ägde rum utanför Sveriges gränser känner sig många påverkade. Filip Arnberg, psykolog och och verksam vid kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP vid Uppsala universitet förklarar för oss. Klicka här för att läsa hela inslaget i SVT Nyheter.

Ett så fasansfullt dåd som det i Paris chockar oss inte bara som individer - hela samhället traumatiseras. Kerstin Bergh Johannesson, även hon psykolog, och verksam vid KcKP är med i Nyhetsmorgon och berättar om vad som händer när vi drabbas av traumariska händelser. Klicka här för att se hela nyhetsklippet från Nyhetsmorgon, TV4

Övriga inslag och publikationer

Inslag om Barntraumateamet på UR

Rädda Barnens podradio - Krisstöd

Modernt krisstöd

Ny nationell studie om våld och hälsa - Nationellt centrum för kvinnofrid

Stödcentrum

Innovation in CBT for Childhood Anxiety, OCD, and PTSD, Improving Access and Outcomes (utgiven 2019)

I denna antologi (utgivare är Cambridge University Press) finns  ett kapitel om EMDR terapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som är skrivet av Kerstin Bergh Johannesson, Abdulbaghi Ahmad (Inst för neurovetenskap, barnpsykiatri) och Margareta Fribergh Weschke. 

Last modified: 2024-02-15