Uppsala Psychosis Cohort (UPC) – Akademiska sjukhusets psykosstudie

Uppsala Psychosis Cohort (UPC) är ett forskningsprojekt där vi tillfrågar personer som nyligen insjuknat med psykos att delta i en studie kring biologiska sjukdomsmekanismer. Projektet inkluderar även personer inom vården uppfyller kriterier för s.k. kliniskt högrisktillstånd för psykos, samt kontrollpersoner som inte har psykotiska symptom.

Akademiska sjukhusets psykosstudies logotyg.Forskningsprojektet utförs på sektionen för psykossjukdomar och rättspsykiatrisk vård inom verksamhetsområde psykiatri, där de flesta av de som arbetar i projektet har sin kliniska verksamhet.

Att identifiera vilka biologiska mekanismer som ligger till grund för insjuknande i psykos är av största vikt för att kunna utveckla nya behandlingar som syftar till att påverka sjukdomsförloppet. På senare tid har flera olika forskningsresultat indikerat att förändringar i kopplingarna mellan hjärnans celler, synapser, kan ha en central roll. I projektet undersöker vi hjärnans synapser med hjärnavbildningsmetoden positronemissionstomografi (PET), samt gör en noggrann klinisk och biologisk kartläggning för att identifiera möjliga orsaker till förändrad synapsfunktion och hur det kan leda till symptom.

Alla deltagare i projektet genomgår kliniska intervjuer och fyller i självskattningsformulär avseende sitt hälsotillstånd. Bland undersökningarna ingår en hjärnavbildningsundersökning där PET kombineras med olika magnetkameraundersökningar, prov från ryggmärgsvätskan (lumbalpunktion), blodprov, neurofysiologisk undersökning och kognitiva tester. Alla undersökningar utom lumbalpunktionen upprepas sedan efter ett år, och därefter planeras ytterligare uppföljningar för att kunna följa hur symptomen utvecklas över tid.

UPC genomförs av forskare inom psykiatrin i samarbete med bild- och funktionscentrum (BFC), Uppsala Biobank, SciLifeLab samt forskare på Karolinska Institutet. Projektet utgör också ett samarbetsprojekt inom Schizophrenia Spectrum Biomarker Consortium vid Stanley Center, Broad Institue i Boston USA.

Läs mer om projektet

Medarbetare inom forskargrupp psykiatri:
Simon Cervenka
Inez Ebbersten Oliverio-Reinius
Nathalie Åkerlund
Jonas Persson
Martin Cernvall
Johan Bengtsson
Krisztina Szalisznyo
Maike Gallwitz

Last modified: 2023-09-13