Bakgrund

Stora framsteg har gjorts under de senaste åren inom behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Antalet hjärtinfarkter är färre och dödligheten har minskat med ett par procent varje år de senaste årtiondena. Nya rön och forskning tillför ny kunskap till sjukvården. Mycket tack vare bättre behandling och tidigare diagnostik kan vi i dag rädda tusentals fler liv än för bara ett par decennier sedan.

Trots det är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och för tidig död, både bland män och kvinnor. Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige och världen.

Nyare forskning visar att KOL ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. KOL är en av vår tids stora folksjukdomar och är nära förknippat med rökning och andra luftföroreningar, men kan även ha ärftliga orsaker. Lungorna blir påverkade med ökad slembildning, hosta, mindre elastiska luftrörsväggar, förstöring av lungblåsor och ökande andfåddhet som följd.

Det behövs mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, påverka sjukdomsförloppet och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel. Syftet med SCAPIS-studien är att få fram den typen av kunskap.

Genom att göra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50-64 år, byggs en  av världens mest omfattande medicinska kunskapsbank för framtida forskning. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom och hindra sjukdomen innan den uppstår.