Information för doktorander och handledare vid medicinska vetenskaper

Utbildningen på forskarnivå inom medicin och farmaci är i stort sett gemensam när det gäller kurser, blanketter och rutiner. Vissa saker är dock institutionsspecifika. På den här sidan har vi samlat information som är specifik för forskarutbildningen vid institutionen för medicinska vetenskaper - både för dig som är doktorand och för dig som är handledare.

Utlysning av doktorandplats vid IMV

Enligt Högskoleförordningen (kap 7 § 37) behöver annonsering inte göras

 1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
 3. om det finns andra särskilda skäl, exempelvis:
  • extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens,
  • antagning till senare del av doktorandstudier,
  • antagning till licentiatstudier.

Ansökan till doktorandutbildning

När du blivit antagen som doktorand

Återkommande årliga rutiner

 • Institutionernas forskarutbildningsadministration rapporterar aktivitet i Ladok terminsvis utifrån den angivna aktiviteten i ISP. Ifall aktiviteten förändras ska ISP:n revideras. Revisionsfunktionen nås via startsidan för elektronisk ISP där doktorandens ISP finns under rubriken ”Your issues”.
 • En årlig uppföljning av den individuella studieplanen ska lämnas in senast den 15 februari nästkommande år av alla doktorander utom de som antagits eller gjort sitt halvtidsseminarium under det gångna året. Katarina Vangen skickar ut påminnelse vid slutet av året.  

Kurser

Halvtidsseminarium

 • Halvtidsseminarium är obligatoriskt och ska ske när motsvarande två års heltidsarbete utförts. Samtliga obligatoriska kurser ska vara klara innan halvtidsseminariet genomförs.
 • Halvtidsseminarium kan ersättas med licentiatseminarium.
 • Anmälan om halvtidsseminarium skickas till Katarina Vangen vid institutionens forskarutbildningsgrupp (FUG) minst tre veckor före planerat halvtidsseminarium.
 • Nedanstående ska bifogas anmälan:
 • När anmälan godkänts skickar Katarina Vangen ut ett protokoll för ”genomfört halvtidsseminarium” till huvudhandledaren.
 • Skicka den skriftliga redogörelsen (kappan) till bedömargruppen i form av en pdf minst två veckor före seminariet. Skicka den samtigit till Katarina Jonasson Vangen för diarieföring vid institutionen.
 • Efter genomfört halvtidsseminarium skickas det underskrivna protokollet åter till Katarina Jonasson Vangen som lägger in uppgifterna i Ladok samt skickar protokollet till den medicinska fakulteten.
 • Läs mer om halvtidsseminarium och vad som gäller på Medarbetarportalen.

Disputation vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Senast uppdaterad: 2023-09-07