Halvtidskontroll

Halvtidskontroll är obligatorisk för doktorander antagna vid medicinska fakulteten efter 99-01-01. Halvtidskontroll kan ersättas med licentiatexamen.

Anmälan om halvtidskontroll ska behandlas vid institutionens forskarutbildningsgrupp (FUG) senast sammanträdet före planerat datum för kontrollen. Det vetenskapliga arbetet ska finnas tillgängligt vid institutionen (lämnas till Katarina Jonasson Vangen) minst två veckor före planerad halvtidskontroll.

Halvtidskontrollen leds av ordföranden. Provet består till lika delar av ett seminarium givet av doktoranden, en offentlig diskussion ledd av betygsnämnden samt en diskussion bakom lyckta dörrar mellan betygsnämnd och handledare.

Huvudhandledaren och doktoranden ansvarar för att information till betygsnämnden angående tidpunkten och platsen för halvtidskontrollen sker. Alla resekostnader, diverse utlägg etc. bekostas helt av den egna forskargruppen.

Nedanstående uppgifter ska bifogas anmälan:

 • Anmälningsblankett
 • Vetenskapligt arbete motsvarande 60 högskolepoäng redovisas som ett eller flera manus/särtryck och en ramberättelse om 10-15 sidor, eller en monografi om ca 30 sidor.
 • Uppdok-utdrag (kontakta Katarina Jonasson Vangen). Samtliga obligatoriska forskarutbildningskurser ska vara godkända*.
 • Forskningsplan om högst tre sidor för de resterande två årens arbete.
 • Uppgifter om betygsnämnden. Handledaren föreslår till FUG betygsnämndens ledamöter samt ordföranden vid halvtidskontrollen. Betygsnämnden ska bestå av 3 ledamöter, minst 2 docentkompetenta och högst 1 av ledamöterna får komma från den egna institutionen.

Betygsnämndsprotokollet

Om anmälan godkänts i FUG skickar Katarina Jonasson Vangen ut ett exemplar av betygsnämndsprotokollet till huvudhandledaren. Efter godkänd genomförd halvtidskontroll skickas det underskrivna protokollet åter till Katarina Jonasson Vangen som därefter lägger in uppgifterna i Ladok samt även skickar protokollet till medicinska fakulteten.


*Obligatoriska kurser vid medicinska fakulteten

Obligatoriska kurserna (8,5 - 11,5 hsp)
 

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå (Introduction to Doctoral Studies, 1,5 hp). Denna kurs är webbaserad och krävs för tillträde till övriga kurser.
 2. Introduktion till forskning (Introduction to Scientific Research, 9 hp. Istället för kurs 2 kan kurserna 3-5 väljas).
 3. Forskningsetik och vetenskapsteori (Research Ethics and Philosophy of Science, 1,5 hp)
 4. Vetenskaplig presentation (Scientific Presentation, 1,5 hp)
 5. Introduktionskurs i biostatistik (Introduction to Biostatistics, 3 hp)
 6. Obligatoriska kurser är också, om projektet så kräver, försöksdjurskunskap (Knowledge of Laboratory Animals, 3 hp, alternativt teoridel 1.5 hp) och strålskyddskurs.

I det fall kursplatser inte har kunnat ställas till förfogande medges dispens från detta krav.

Senast uppdaterad: 2021-11-11