Licentiatexamen

Forskarutbildning om minst 120 hsp kan avslutas med licentiatexamen (ansökningsblankett - elektronisk blankett).

Provet består till lika delar av ett seminarium givet av doktoranden och en offentlig diskussion ledd av betygsnämndens ordförande.

Ärendet handläggs först av institutionens forskargrupp (FUG), därefter skickas ansökan vidare till kommitten för forskarutbildningen (KUF) som behöver ha ansökan senast sammanträdet sex veckor före planerat datum. Tid behöver inte bokas i disputationskalendern. Får EJ äga rum under perioden 15 juni - 15 augusti.

Institutionen står för kostnader upp till 20.000 kr (tryckningskostnader, hotell- och resekostnader för betygsnämnd). Resterande kostnader får doktoranden/forskargruppen täcka med egna forskningsmedel.

Viktiga datum för anmälan till licentiatexamen hösten 2021.
Viktiga datum för anmälan till licentiatexamen våren 2022.

Ifyllande av blanketten

 1. Utbildningsansvarig och ordföranden i FUG vid insitutionen för medicinska vetenskaper är Mia Wadelius (examinator och handledare bör ej vara samma person).
 2. Betygsnämnden: 3 ledamöter varav minst 2 docentkompetenta, högst 1 ledamot får komma från den egna institutionen.
 3. Vem av ledamöterna som ska agera som ordföranden måste anges.
 4. Jäv ifylld.
 5. Samråd har skett ifylld.
 6. Huvudhandledaren signerar anmälan.
 7. Ordförande i FUG signerar anmälan som ställföreträdande prefekt efter FUG-mötet.
 8. FUG ser till att anmälan skickas in elektroniskt till Kommitten för utbildning på forskarnivå (KUF).

 Nedanstående uppgifter ska bifogas ansökan:

 • Doktorandens sammanfattning med lista över ingående delarbeten (1 sida)
 • Examinators/Handledarens kortfattade redovisning av uppsatsens nyhetsvärde samt doktorandens insats
 • Rapportkort med uppgift om doktorandens aktivitetspoäng
 • 1 ex av samtliga i avhandlingen ingående delarbeten eller 1 ex av monografiavhandlingen i manuskript***
 • UPPDOK-utdrag. Samtliga obligatoriska forskarutbildningskurser skall vara godkända*.
 • Forskningsplan om högst tre sidor för de resterande två årens arbete i de fall man avser att fortsätta forskarutbildningen till doktorsexamen**

*Kurs- och teoridel (totalt 15 hsp)

Obligatoriska kurserna (8,5 - 11,5 hsp)

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå (Introduction to Doctoral Studies, 1,5 hp). Denna kurs är webbaserad och krävs för tillträde till övriga kurser.
 2. Introduktion till forskning (Introduction to Scientific Research, 9 hp. Istället för kurs 2 kan kurserna 3-5 väljas).
 3. Forskningsetik och vetenskapsteori (Research Ethics and Philosophy of Science, 2 hp)
 4. Vetenskaplig presentation (Scientific Presentation, 2 hp)
 5. Introduktionskurs i biostatistik (Introduction to Biostatistics, 3 hp)
 6. Obligatoriska kurser är också, om projektet så kräver, försöksdjurskunskap (Knowledge of Laboratory Animals, 3 hp, alternativt teoridel 1.5 hp) och strålskyddskurs.

Övriga forskarutbildningskurser (3,5 – 6,5 hsp)

Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet

**Fortsatta studier till doktorsexamen
Doktorand som är antagen till utbildning som avslutas med doktorsexamen och som vill fortsätta sina studier till doktorsexamen ska, till anmälan om licentiatseminarium bifoga en forskningsplan, om högst 3 sidor, för den fortsatta tiden.

***Vetenskapligt arbete motsvarande 60 hsp redovisas som ett eller flera manus/särtryck och en ramberättelse om 10-20 sidor, eller en monografi om ca 30-50 sidor. Ramberättelsen behöver inte lämnas med ansökan till forskarutbildningskommittén. Det räcker med att den finns tillgänglig vid institutionen minst två veckor före planerad examination.

Ytterligare information finns på medicinska fakultetens hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-09-06