Lika villkor

Alla vid institutionen för medicinska vetenskaper ska mötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vid frågor eller funderingar kring lika villkor kontakta lika villkorsombudet eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor. Studenter med barn kan kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Mer information om hur det övergripande arbetet med lika villkorsfrågor bedrivs finns att läsa på universitetets lika villkorssida. Där finns universitets handlingsplan för lika villkor samt ett program för lika villkor. Institutionen för medicinska vetenskaper har också en handlingsplan för lika villkor. Vi har även en broshyr som beskriver arbetsmiljön vid institutionen som vi vill ha och hur vi arbetar för att förebygga trakasserier och diskriminering.

Institutionens arbetsgrupp för lika villkor
Rolf Larsson
Linda Dunder
Karin Eriksson

Institutionens kontaktpersoner för lika villkor
Mårten Fryknäs
Helena Vretman

Hantering av trakasserier - Kontaktpersoner för lika villkor

I en miljö som präglas av respekt och tolerans kan var och en trivas och göra ett bra arbete. En bra och trevlig arbetsplats kan dock inte skapas av sig självt, utan är helt beroende av att alla medarbetare och personer i ledande ställning/arbetsgivaren bidrar aktivt. Arbetsgivaren har ansvar för att aktivt arbeta för att förhindra trakasserier och diskriminering. Men arbetsgivaren, representerad av chefer/handledare, kan inte skapa en god atmosfär på arbetsplatsen på egen hand. Du, och alla andra personer på arbetsplatsen är de som dagligen skapar och bidrar till arbetsmiljön. På den ideala arbetsplatsen skulle det vara tillräckligt att förstå detta för att förhindra att problem uppstår. Men i verkligheten behöver vi vara beredda på att hantera trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. I de fall där händelser inte kan lösas vid en diskussion mellan de inblandade behöver det finnas kanaler för att föra informationen vidare. Institutionen har därför inrättat en ny funktion, ”Kontaktpersoner för lika villkor”. Två av institutionens medarbetare, Mårten Fryknäs och Helena Vretman, har utsetts till kontaktpersoner. Om du har upplevt eller sett trakasserier så kan du kontakta någon av Kontaktpersonerna som kommer att lyssna på dig och informera om hur man går vidare. Du kan naturligtvis också i fortsättningen direkt vända dig till institutionens prefekt eller HR-personal (Anna Foyer och Gabriella Widerberg).

Funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan för lika villkor som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet.

Stöd vid funktionsnedsättning

Anställda och studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin arbetssituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer på universitetets sida om att studera med funktionsnedsättning.

Studenter med funktionsnedsättning kan kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Är du anställd och har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Vid behov kan du också kontakta lika villkorsspecialisterna på Personalavdelningens Enhet för HR-stöd via: likavillkor@uadm.uu.se. Se också universitetets folder om stöd vid funktionsnedsättning

Trakasserier

En bra arbets- och studiemiljö är fri från trakasserier. Inom universitetet bemöter vi varandra respektfullt och sakligt, oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Detta gäller alla, såväl anställda som anknutna, besökare, studenter och så vidare, oavsett om det är i formella eller informella sammanhang relaterade till yrkesutövningen/studierna (kafferast, institutionsfest, etc). Läs mer i universitetets handlingsplan för lika villkor och i institutionens broschyr.

Vad kan du göra om du utsätts för eller observerar trakasserier?

Generellt är det den som utsätts för trakasserier som avgör om ett beteende eller en handling är kränkande. Om det är möjligt bör du som blivit utsatt säga ifrån tydligt och markera att beteendet är oönskat och att du vill att det skall upphöra. Detta gäller förstås också om du observerar trakasserier. Om det är svårt att säga till eller om det inte hjälper, vänd dig till prefekten, institutionens HR-funktion (personal-funktionen) eller Kontaktpersoner för lika villkor eller någon annan du har förtroende för.

Institutionens åtgärder vid kännedom om möjliga trakasserier

Prefekten har ansvaret för det aktiva arbetet mot trakasserier på institutionen. Om prefekten får kännedom om trakasserier skall åtgärder vidtas på två plan, dels en utredning av det enskilda ärendet, dels åtgärder för att förbättra arbets-/studiemiljön.

När frågan om kränkning blir aktuell skall den behandlas omedelbart och med diskretion. Det är viktigt att höra båda parterna och att bemöta dem båda med respekt.